Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod.

Jak na to: Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod. – Chybová hláška „Ordinální číslo 423 nebylo nalezeno v dynamicky propojované knihovně urlmon.dll“

OS: Windows XP

Důvod: Instalace více aktualizací včetně IE8.

 

Řešení předběžné:

Instalujte IE8 samostatně bez dalších aktualizací :-)

 

Řešení následné:

Přes správce úloh spusťte aplikaci „appwiz.cpl“, odinstalujte IE8 a restartujte. Po restartu samostatně provést aktualizaci na IE8 (ideálně předtím provést všechny ostatní aktualizace).

 

P.S.: appwiz.cpl se dá použít kdykoliv pro rychlé spuštění správce nainstalovaných programů :-)


Komentáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 |

arlinejl69

08.08.2019 07:09

Teen Girls Pussy Pics. Hot galleries
http://pornsiteru.hoterika.com/?madeleine

free oral sex porn trailers kern sophie sex porn porn on wedding night video sick fucking porn classic european porn vids

JasonLunty

08.08.2019 07:13

cafergot

gwenam69

08.08.2019 07:20

Big Ass Photos - Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics
http://passey1990.bloglag.com/?katerina

teeni titans porn porn flash video search engine porn star diamond jackson website tube porn teacher humor guys with teachers porn

barmkgedon

08.08.2019 07:54

Ãåðìàíèÿ Øòóòãàðò
ñàéò ïðîäàæ
Êðåì¸íêè
Ìîñêâà Îòðàäíîå
ñêîëüêî ñòîèò aroma rich ñèãàðåòû
Ãåðìàíèÿ Áåðëèí
Òûíäà
Âëàäèêàâêàç
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü
Èñïàíèÿ
Ñàí-Ôðàíöèñêî
South Korea
Ðåñïóáëèêà Êðûì ãîðîä Ñèìôåðîïîëü
Òóðöèÿ Ãàçèàíòåï
ðåçêî îòêàçàëè íîãè ïðè÷èíû
Àñòðàõàíü
Íþ÷¸ïèíã
Êóïèòü Ïÿòêó Çëàòîóñò
Ìîñêâà Çàìîñêâîðå÷üå ÖÀÎ
Liechtenstein
Êóïèòü Êðèñòàëë Ìîðîçîâñê
DR Congo
Ìîñêâà ðàéîí Àðáàò
Âåíà

Stevendon

08.08.2019 09:14

[url=https://shop2hydra.com]hydraruzxpnew4af[/url] - gidra, сайт гидра закладки

HaroldMip

08.08.2019 10:30

[url=https://hydra20onion.com]Hydra отзывы[/url] - гидра зеркала, hydra 2019

WilliamCit

08.08.2019 10:59

Noted clips PTHC CP

http://freetexthost.com/mtqadbnf0v

freetexthost.com/mtqadbnf0v

https://h0m.ru/t551r

h0m.ru/t551r

barmkgedon

08.08.2019 12:07

Ñåâàñòîïîëü
âå÷åðîì î÷åíü õî÷åòñÿ ïèòü
Ñåâåðíûé îêðóã ãîðîäà Ìîñêâû
×åñêå-Áóäå¸âèöå
Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ â Òèìàøåâñêå
Âåëüñ
Âåðâüå
Luxembourg
Íîâîóëüÿíîâñê
Monaco
Èáèöà, Èñïàíèÿ
ÊÀÐÀÃÀÍÄÀ
Ñàìàðà
Êîëïèíî
Êóïèòü Êðèñòàëë Äåãòÿðñê
Áîíàî
Áðÿíñê
âûâåäåíèå èç çàïîÿ äîìàøíèìè ñðåäñòâàìè
Caribbean
Êóëüñàðû
Èìèäæáîðä — Âèêèðåàëüíîñòü
ßëîâåíû
Éîøêàð-Îëà
Êàëäàø-äà-Ðàèíüÿ

barmkgedon

08.08.2019 14:49

Ìàðüèíà Ãîðêà
Çàêëàäêè â ×óäîâå
Òðîìñ¸
Óääåâàëëà
Êóïèòü çàêëàäêè ñòàô â Íîâîêóçíåöêå
Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ
Peru
Ìîñêâà Ïåðîâî ÂÀÎ
Ìóìáàé (Áîìáåé)
Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü
Áàäàëîíà
Áåðåçíèêè
ÀËÌÀ-ÀÒÀ
Ìåëüáóðí, Àâñòðàëèÿ
Êóïèòü çàêëàäêó Êîêàèí VHQ - Àðãåíòèíà Ìîñêâà Âíóêîâî
Ëèâàí
Àðìåíèÿ Àðìàâèð
öåíòð êîäèðîâêè äîâæåíêî
Ïåòðîâñê
Ðîñòîâ-íà-Äîíó
Êîñòà Äîðàäà êóïèòü çàêëàäêó Ecstasy
Ïèöóíäà
Àðìåíèÿ Âàíàäçîð
Îðëîâñêàÿ îáëàñòü

Nancyspire

08.08.2019 15:08

Hi.
You can call me Milan.
Looking for a man to meet. I will come to your area or meet me. I live close.
Do you like it?

celiapx16

08.08.2019 16:29

Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections
http://sexyxvideo.fetlifeblog.com/?brianna

san bernadino porn capital women and son porn porn uploads free mature direct porn daily movie best porn of 2010

barmkgedon

08.08.2019 17:29

Áëàãîâåùåíñê
ðóòðåêåð ðó îáõîä áëîêèðîâêè
Ìîñêâà Ñåâåðíîå Ìåäâåäêîâî ÑÂÀÎ
Ìàäðèä
ñèãàðåòà ñîêðàùàåò æèçíü íà 11 ìèíóò
Èòàëèÿ Íåàïîëü
Dublin
Ìîñêâà Íàãàòèíñêèé Çàòîí ÞÀÎ
France
Äóáîññàðû
Àðêàëûê Êàçàõñòàí
Ãðóçèÿ Ãîðè
Òóðöèÿ Ñóëòàíáåéëè
Êàíàø
Âîðñìà êóïèòü ÀÊ-47 - Áîøêè Øèøêè
Éîíàâà
Áîðîâñê
êàê áðîñèòü êèäàòü íàñâàé
Êàéñåðè
Ìîñêâà Ïðåñíåíñêèé ÖÀÎ
Çàêëàäêè ñêîðîñòü â Êóìåðòàó
Montenegro
Àíî-Ëüîñèÿ
Îð¸ë Çàâîäñêîé ðàéîí

barmkgedon

08.08.2019 17:29

Õîëüñòåáðî
ñîäåðæèìîå ñèãàðåò
Òóðêåñòàí
Êàçàõñòàí Êîêøåòàó
ðâîòà æåëóäî÷íûì ñîêîì ïîñëå àëêîãîëÿ
Òóðöèÿ Àíêàðà
Áîëãàðèÿ
Ñàíêò-ϸëüòåí
Êèïð
Ñàíòüÿãî-äå-Êóáà
Âåðîíà
Âåëèêîáðèòàíèÿ
Ìàðñåëü
Âûáîðã
÷åì ñíÿòü ïîõìåëüå â äîìàøíèõ
Âààñà
Âðîöëàâ
òö áóíêåð â êðûëàòñêîì
Àëáà-Þëèÿ
Ìîñêâà Þæíîïîðòîâûé
ñêîëüêî óêîë äåðæèòñÿ â îðãàíèçìå
Äåâà
Ìîñêâà ðàéîí Âîéêîâñêèé
Òóëóçà

CharlesKasse

08.08.2019 19:39


На номер телефона жены поставили прослушку и я выяснил о том, что она изменяет мне с моим наилучшим товарищем. Я бы этого и не понял, но я заметил, что мой наилучший друг, тот, который очень часто бывает у нас дома начинает вести себя странно, когда рядышком моя жена. Можно заметить определенное неудобство и возможно даже страх, а супруга только лишний раз уводила взгляд. Я очень долго за этим наблюдал, старался отыскать другие причины данного поведения. Только, я все больше задумывался о том, что и такое могло случиться. И я был прав, я заказал у взломщика монтировать прослушку на телефон. Я поджидал несколько дней и после из беседы я все понял. В настоящее время я не имею жены и друга, только я не расстроен, а даже безумно рад, что меня теперь уже не окружают подлые люди. Я хочу поблагодарить хакера, тот, что помог разобраться с этим всем. Известный взломщик предоставляет все услуги на этом интернет-сайте - https://xakerpro.ru/topic/282/page-10

barmkgedon

08.08.2019 20:18

Podgorica
ãàëëþöèíîãåííûå ãðèáû ýôôåêò
Áåæåöê
Òîìñêàÿ îáëàñòü
ëä êîìïàêò ëàóíæ
Àõåí
Áåëàðóñü Ãðîäíî
Áàëûêåñèð
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü
Òóðöèÿ Ñàíäæàêòåïå
Ìîñêâà Êàïîòíÿ
Ìîíãîëèÿ
Ãóàí÷æîó, Êèòàé
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Àäìèðàëòåéñêèé
ýêñòàçè ëóè
Íèíîöìèíäà
Êàçàõñòàí Ýêèáàñòóç
Çàêëàäêè ìåòîäîí â Ìàãíèòîãîðñêå
Ìîñêâà Ëåôîðòîâî
Ìîñêâà Ëîñèíîîñòðîâñêèé ÑÂÀÎ
êàê æèòü ñ àëêîãîëèêîì â îäíîé êâàðòèðå
Áðåòàíü
Íåôòåêàìñê
Ñàðàíñê

WilliamCit

08.08.2019 20:38

Largest clips PTHC CP

http://freetexthost.com/mtqadbnf0v

freetexthost.com/mtqadbnf0v

https://h0m.ru/t551r

h0m.ru/t551r

Veola

08.08.2019 22:11

online slots real money
online casinos real money
online casino real money
casino real money usa
online casino real money usa

barmkgedon

08.08.2019 23:28

Íåôòåêàìñê
â ñåìüå àëêîãîëèê ÷òî äåëàòü
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü
Òóðöèÿ Ãàçèàíòåï
Çàêëàäêè ìåòàäîí â Íèæíåì Íîâãîðîäå
Ïåðíèê
Êóðãàí
Âåíãðèÿ
Ó÷êóðãàí
Êèðîâñêàÿ îáëàñòü
Òóðêìåíèÿ Áàéðàìàëè
Äîìîäåäîâî
Ëèáåðåö
Rome
í ð øàãîâ
Øòóòãàðò
Íîÿáðüñê
Ñêîðîñòü a-PVP â Îæåðåëüå
Áîðà-Áîðà, Ôðàíöóçñêàÿ Ïîëèíåçèÿ
Ìîñêâà Ñîêîëüíèêè ÂÀÎ
Ñêîðîñòü â Ìàëìûæå
Ìàðàëèê
Áîðà-Áîðà, Ôðàíöóçñêàÿ Ïîëèíåçèÿ
Ìîñêâà ßðîñëàâñêèé ÑÂÀÎ

Demetria

08.08.2019 23:57

best online casino real money
online casino real money
casino real money games
online casino real money usa
real money casino

RobertGratt

09.08.2019 01:39

Чтобы получить эстетическое удовольствие от созерцания обнаженной натуры, нужно смотреть только хорошее порно. Наличие логического развития сюжета, использование привлекательных актеров являются неотъемлемыми составляющими качественного ролика.
Не важно, кто является производителем смелой истории, в которой фигурируют обнаженные люди. Слова, которые произносят герои, не всегда могут носить смысловую нагрузку. Главное, чтобы гармония отношения угадывалась на экране с первого взгляда.
Смотреть
порно гиг онлайн
Порно в хорошем качестве позволяет не только расстаться с навязчивыми проблемами, которые мешают сосредоточиться, оно позволит сконцентрироваться на тайных желаниях, свойственных каждой личности.
Благодаря пикантному контенту можно порадовать себя перемещением в состояние эрекции, которое позволит отрешиться от рядовых неприятностей, омрачающих текущий день.
Соприкосновение грациозных любовников в хорошем и качественном порно, сплетающихся в естественных порывах, заставит испытать глубокое возбуждение, способное подтолкнуть к сумасшедшим поступкам, проливающим бальзам на омраченное сознание.
Размеренный половой акт или спонтанная сексуальная связь, невольным свидетелем которой становится случайный зритель, позволяет ему испытать сладкую негу возбуждения, ведущую к неповторимому оргазму.

Jméno:
E-mail:
Komentář:
« Zpět na seznam článků

PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz