Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod.

Jak na to: Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod. – Chybová hláška „Ordinální číslo 423 nebylo nalezeno v dynamicky propojované knihovně urlmon.dll“

OS: Windows XP

Důvod: Instalace více aktualizací včetně IE8.

 

Řešení předběžné:

Instalujte IE8 samostatně bez dalších aktualizací :-)

 

Řešení následné:

Přes správce úloh spusťte aplikaci „appwiz.cpl“, odinstalujte IE8 a restartujte. Po restartu samostatně provést aktualizaci na IE8 (ideálně předtím provést všechny ostatní aktualizace).

 

P.S.: appwiz.cpl se dá použít kdykoliv pro rychlé spuštění správce nainstalovaných programů :-)


Komentáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 |

antonHal

17.10.2019 17:06

На нашем сайте [url=https://nsksoft.net/]nsksoft.net[/url] всегда доступны самые новые программы для Windows

katrinamer

17.10.2019 17:13

Hi Everybody
Thanks for checking out my about page. My name is Katrina Merrill.
I have worked several years in this niche. My passion for writing started at a young age. I wrote poetry as a child and eventually went on to work with my school newspaper.
This early tryst into journalism eventually led me to academic writing. There is plenty of work for skilled writers. I specialize in essays, but have the skills to do all types of academic writing.
Email me for more information about rates and a price quote. I’m looking forward to helping you.

Academic Writer – Katrina – [url=https://www.wesleycollegebahamas.com/]Wesleycollegebahamas[/url] Corps

gekllokjwer

17.10.2019 18:29

Ìîñêâà Ìîñêâîðå÷üå-Ñàáóðîâî ÞÀÎ
Èøèìáàé
Áåæåöê
Ìîñêâà Îðåõîâî-Áîðèñîâî Ñåâåðíîå ÞÀÎ
Îðëîâñêàÿ îáëàñòü
Ðóñòàâè (Rustavi) Ãðóçèÿ
Âîëãîäîíñê
Ëüåæ
Êîíäîïîãà
Æèçäðà
Ðûìíèêó-Ñýðàò
Âàíòàà
Ìåêñèêà
Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü
Êîøèöå
×àéûðîâà
Ìèíñê
Íîâîðîññèéñê

edwardtt4

17.10.2019 19:52

Teen Girls Pussy Pics. Hot galleries
http://maturethaimilf.bestpirno.hotblognetwork.com/?nyasia

interracial free lex on blondes porn euro twinks xxx porn porn pinkys downside of porn french girl porn

ScottCetry

17.10.2019 20:07

[url=https://www.jackpotbetonline.com/deco-diamonds-deluxe-slot-review/][b]Deco Diamonds Deluxe[/b][/url] is a sequel to Just for the Win’s real Deco Diamonds, and it shows up filled with fruit signs and some thrilling bonus features. While it has no free spins feature to gain from

gekllokjwer

17.10.2019 20:55

Ìîñêâà ðàéîí Èçìàéëîâî Âîñòî÷íîå
Òóëüñêàÿ îáëàñòü
Èãóýé
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü
Àíæå, Ôðàíöèÿ
Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü
Êî ×àíã
Èáèöà
Òåððàññà, Èñïàíèÿ
Ýëü÷å, Èñïàíèÿ
Ìöåíñê
Òàëñè
Ñïëèò, Õîðâàòèÿ
Ðóñòàâè (Rustavi) Ãðóçèÿ
î. Ôðåãàò
Ëà Äèã, Ñåéøåëû
Êîñòà-Äîðàäà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Ìîñêîâñêèé

Martinmut

17.10.2019 21:52

[url=http://www.diyhousetohome.com/12-adorable-ways-to-re-purpose-old-windows/#comment-34670]girls fucked hard[/url]
[url=http://pharmacistworkandlifestyle.co.uk/gold-report/#comment-31430]hardcore celebrity sex pics[/url]
[url=http://lespaniersdumaraicher66.fr/bonjour-tout-le-monde/#comment-5216]teens drunk fucked hard[/url]

gekllokjwer

17.10.2019 23:20

Êîëîìáî, Øðè-Ëàíêà
Ïàâëîäàð
Âàñêàäóâà, Øðè-Ëàíêà
Àíæå, Ôðàíöèÿ
Áóëóíãóð
Âîëãîãðàä
Ìàéîðêà
Ïàë-Àðèíñàëü
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü
Ìîñêâà ðàéîí Îòðàäíîå
Ïñêîâ
Òóëîí, Ôðàíöèÿ
Àìàäîðà, Ïîðòóãàëèÿ
Ìîíïåëüå, Ôðàíöèÿ
Tallinn
Ãàëëÿàðàë
Òóðöèÿ
Ãðóçèÿ Âàðäçèà

gekllokjwer

18.10.2019 01:22

×åáîêñàðû
Êèçèëþðò
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü
Òâåðñêàÿ îáëàñòü
Ìîñêâà Âîðîíîâñêîå-ïîñåëåíèå
Êàõåòèÿ
Àãðà, Èíäèÿ
Àíòàëüÿ, Òóðöèÿ
Âîëãîãðàä Âîðîøèëîâñêèé ðàéîí
Ñàðäèíèÿ
Ñòîëèí
Êîñòà-Äåëü-Ñîëü
Ëàêàòàìèÿ, Êèïð
Îêòÿáðüñêèé
î. Ïõóêåò
Æóêîâêà
Íèæíèé Íîâãîðîä Àâòîçàâîäñêèé ðàéîí
Ñàâ¸ëîâñêèé ðàéîí

gekllokjwer

18.10.2019 03:26

Ñóðãóò Ñåâåðíûé æèëîé ðàéîí
Sarajevo
Òáèëèñè (Tbilisi) Ãðóçèÿ
Ïåðò
Øâåéöàðèÿ ÐÅÃÈÎÍ ÆÅÍÅÂÑÊÎÃÎ ÎÇÅÐÀ
Êóáà
î.Ñàíòüÿãî
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Ïóøêèíñêèé
Ïîãðàäåö
Êþñòåíäèë
Ñîëèãîðñê, Áåëàðóñü
Íåôòåþãàíñê
Âîðîíåæ Êîìèíòåðíîâñêèé ðàéîí
Êèøèíåâ
Ðòèùåâî
Ñâèðñê
Êèòöáþýëü
Ðòèùåâî

CharlessBAM

18.10.2019 04:19

marienlyst

[url=http://bonusspilcasino.com/]extrabladet[/url]

danske spil

gekllokjwer

18.10.2019 05:29

Ñåóë, Þæíàÿ Êîðåÿ
Áóçèîñ
Áîðäî, Ôðàíöèÿ
Êîð÷à
Ìåññèíà, Èòàëèÿ
Îáíèíñê
Îñèïîâè÷è
×åð¸ìóøêè
Êèðîâ
Òàëäûêîðãàí, Êàçàõñòàí
Ñîëüäåó è Ýëü-Òàðòåð
Ëà Äèã, Ñåéøåëû
Ãóáàäàã
Èøãëü & Ïàöíàóíòàëü
Ãîìåëü
Ãàçèàíòåï, Òóðöèÿ
Îìñêàÿ îáëàñòü
î. Ãîçî

MichaelMex

18.10.2019 06:30

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

penKax

18.10.2019 07:15

[url=https://www.parkerrussia.ru/pens/sonnet/PR50R-MLT1/]серьезный подарок на день рождения[/url] или [url=https://www.parkerrussia.ru/pens/sonnet/PR50B-MLT14/]купить ручку паркер подольск[/url]

https://www.parkerrussia.ru/faq/

gekllokjwer

18.10.2019 07:37

Áàëè-Óáóä
Ëàíñàðîòå
Êàñàáëàíêà
Àìóðñêàÿ îáëàñòü
ßëòà
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü
Ôðàíöèÿ ÌÅÐÈÁÅËÜ
Íóð-Ñóëòàí, Êàçàõñòàí
Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã Çàïîëÿðíûé ðàéîí
Ãøòààä
Ñåìåé, Êàçàõñòàí
Ëóíä
Ãðóçèÿ Àíàêëèÿ
Àáó Äàáè
Êàëèíèíãðàä
Òàëãàð
Ìèòèëèíè
Áàëàøèõà

kaseywd1

18.10.2019 08:35

Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections
http://adultfilmawards.nicegirlphotohd.instakink.com/?rita

mass effect tali porn amature moble porn porn star summer storm porn free spank school teacher australian porn

JorgeVem

18.10.2019 09:29

Thank you for a really wonderful blog. It was very useful. I am just so glad I found this.
https://writemyresearchpaper312.yolasite.com
http://how-to-write-a-college-essay-about-yourself.mystrikingly.com/
https://bestwritingservices.doodlekit.com
https://courseworkwritingservice21.doodlekit.com
https://persuasivespeech10.doodlekit.com
https://researchpaperhelp16.doodlekit.com
https://lawessaywritingservice19.doodlekit.com
https://collegepaper5.blogspot.com/
https://howtocreateanessay24.doodlekit.com
https://greatessays8.doodlekit.com
https://englishessay.doodlekit.com
researchpapers2.yolasite.com
https://argumentativeresearchpaper2.doodlekit.com
https://getessay21.doodlekit.com
artessay132.blogspot.com
http://essay-introduction-writing.mystrikingly.com/
buycoursework22.blogspot.com
https://argumentativeessaytopics12.doodlekit.com
https://bestessays3.doodlekit.com
https://paperwritingservice63.yolasite.com

gekllokjwer

18.10.2019 09:51

Íîâîñèáèðñê
Êðè÷åâ
Âàâð
Äæàðêóðãàí
Àðòåì
Íàññôåëä
Õàñàâþðò
Ñåìåé, Êàçàõñòàí
Õåëüñèíêè
Êûçûëîðäà, Êàçàõñòàí
Êèðîâ Ïåðâîìàéñêèé ðàéîí
Ìèêîíîñ
ßêóòñê
Ëèäà, Áåëàðóñü
Àëìà-Àòà (Àëìàòû)
Òîêèî, ßïîíèÿ
×à÷àê
Õàéôà

gekllokjwer

18.10.2019 13:31

Âåëèêîáðèòàíèÿ
Êàðòàõåíà, Èñïàíèÿ
Ìåäæèäèÿ
Ëàðíàêà, Êèïð
Ìîëîäå÷íî, Áåëàðóñü
Êóòàèñè
Ìèíãå÷åâèð
Ãøòààä
Ìåêêà, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ
Êðàñíîÿðñê
Áëàãîâåùåíñê
Øâåéöàðèÿ ÄÀÂÎÑ - DAVOS
Íèçèï
Àãóàëâà-Êàñåí, Ïîðòóãàëèÿ
Ivory Coast
Ïåðâî-Óðàëüñê
Äîìèíèêàíà
î. Äæåðáà

Emojultf

18.10.2019 15:38

, https://munsdicdede.site123.me/blog/video-downloader-professional-chrome-download video_downloader_professional_chrome_download, https://seaabiggiper.site123.me/blog/download-fb-videos-app-android download_fb_videos_app_android, https://onrewmeibot.site123.me/blog/arabic-remix-music-mp3-download-free arabic_remix_music_mp3_download_free, https://undusanis.site123.me/blog/flash-video-download-manager-firefox flash_video_download_manager_firefox, https://mergaficma.site123.me/blog/adobe-premiere-pro-free-download-for-windows-10-64-bit adobe_premiere_pro_free_download_for_windows_10_64_bit, https://amathenaq.site123.me/blog/steam-handbuch-herunterladen steam_handbuch_herunterladen, https://taimathoatsel.site123.me/blog/alan-walker-piano-tiles-game-download alan_walker_piano_tiles_game_download, https://tatagohol.site123.me/blog/vmware-view-client-mac vmware_view_client_mac, https://taucorvame.site123.me/blog/super-mario-run-hack-download-android super_mario_run_hack_download_android, https://munsdicdede.site123.me/blog/download-whatsapp-ios-para-android-2018 download_whatsapp_ios_para_android_2018, https://tverulpicca.site123.me/blog/internet-explorer-download-free-7 internet_explorer_download_free_7, https://taimathoatsel.site123.me/blog/block-craft-3d-apk-elmas-hile block_craft_3d_apk_elmas_hile, https://flicdaipseafwithd.site123.me/blog/neutron-music-player-full-version-free-download neutron_music_player_full_version_free_download, https://flicdaipseafwithd.site123.me/blog/instagram-videos-herunterladen-online instagram_videos_herunterladen_online, https://salcatellamp.site123.me/blog/youtube-to-mp3-songs-download-online youtube_to_mp3_songs_download_online, https://onrewmeibot.site123.me/blog/jw-player-livestream-download jw_player_livestream_download, https://kooynireflo.site123.me/blog/free-ebooks-download-without-registration free_ebooks_download_without_registration, https://waitefifurh.site123.me/blog/download-word-2010-for-android download_word_2010_for_android, https://unualfalsua.site123.me/blog/pro-tools-8-free-download-for-pc pro_tools_8_free_download_for_pc, https://exhoothepe.site123.me/blog/music-player-audio-player-apk-free-download music_player-audio_player_apk_free_download, https://diobrisicmoor.site123.me/blog/windows-media-player-90-or-later windows_media_player_9.0_or_later, https://amathenaq.site123.me/blog/install-apps-on-samsung-smart-tv-2016 install_apps_on_samsung_smart_tv_2016, https://ursgenerfad.site123.me/blog/sap-transportauftrag-herunterladen sap_transportauftrag_herunterladen, https://taucorvame.site123.me/blog/download-libreoffice-for-windows-81 download_libreoffice_for_windows_8.1, https://condstormeko.site123.me/blog/radio-app-for-android-offline radio_app_for_android_offline, https://nimtillgambmyf.site123.me/blog/scan-qr-code-download-pc scan_qr_code_download_pc, https://awocobmas.site123.me/blog/itunes-download-64-bit-windows-8-free-download itunes_download_64_bit_windows_8_free_download, https://vingfootgune.site123.me/blog/computer-wallpaper-free-download-nature computer_wallpaper_free_download_nature, https://seauvisihel.site123.me/blog/microsoft-outlook-for-mac-high-sierra-10136 microsoft_outlook_for_mac_high_sierra_10.13.6, https://taucorvame.site123.me/blog/directx-9-download-windows-7-32-bit-free directx_9_download_windows_7_32_bit_free, https://tiosumaswai.site123.me/blog/free-download-mp3-dj-remix-hindi-songs free_download_mp3_dj_remix_hindi_songs, https://flinzumkardparn.site123.me/blog/free-download-clash-of-clans-hack-apk-for-android free_download_clash_of_clans_hack_apk_for_android, https://heiwurtmandcons.site123.me/blog/anthem-vip-demo-download-xbox anthem_vip_demo_download_xbox, https://rambreberea.site123.me/blog/download-youtube-for-ios-70 download_youtube_for_ios_7.0, https://inohcrosun.site123.me/blog/microsoft-word-download-2016-for-pc microsoft_word_download_2016_for_pc, https://flicdaipseafwithd.site123.me/blog/logitech-c270-software-windows-7-download logitech_c270_software_windows_7_download, https://cocnacopha.site123.me/blog/pixel-gun-mod-apk-free-download pixel_gun_mod_apk_free_download, https://rambreberea.site123.me/blog/wynk-music-app-download-free-for-android wynk_music_app_download_free_for_android, https://taucorvame.site123.me/blog/how-to-download-tv-show-from-netflix how_to_download_tv_show_from_netflix, https://ursgenerfad.site123.me/blog/9mm-hd-android-download 9mm_hd_android_download, https://salcatellamp.site123.me/blog/add-apps-apple-tv-3 add_apps_apple_tv_3, https://seauvisihel.site123.me/blog/microsoft-games-mahjong-titans-free-download microsoft_games_mahjong_titans_free_download, https://poiterrotel.site123.me/versions/2/wizard/modules/blog/addItem.php java_version_8_download_for_windows_7_64_bit, https://seauvisihel.site123.me/blog/pdf-reader-app-free-download-for-windows-phone pdf_reader_app_free_download_for_windows_phone,

Jméno:
E-mail:
Komentář:
« Zpět na seznam článků

PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz