Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod.

Jak na to: Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod. – Chybová hláška „Ordinální číslo 423 nebylo nalezeno v dynamicky propojované knihovně urlmon.dll“

OS: Windows XP

Důvod: Instalace více aktualizací včetně IE8.

 

Řešení předběžné:

Instalujte IE8 samostatně bez dalších aktualizací :-)

 

Řešení následné:

Přes správce úloh spusťte aplikaci „appwiz.cpl“, odinstalujte IE8 a restartujte. Po restartu samostatně provést aktualizaci na IE8 (ideálně předtím provést všechny ostatní aktualizace).

 

P.S.: appwiz.cpl se dá použít kdykoliv pro rychlé spuštění správce nainstalovaných programů :-)


Komentáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 |

Josephpesty

09.08.2019 01:50


[url=http://xn--80apo1ba.xn----7sbafcvrd1a5e1e.xn--80adxhks]Авиабилеты Ницца - Москва[/url] - Авиабилеты Адампур - Москва, Авиабилеты Галф Шорс - Москва

kinveWag

09.08.2019 02:05

Компания «Главучснаб» предлагает вам приобрести учебники, оборудование, а также рабочие тетради для школ, различных учебных заведений. Кроме того, есть возможность приобрести контурные карты, атласы, тесты, учебники, методическую литературу на самых приемлемых условиях и по лучшим ценам. На находятся методички для школьников для любого класса от отечественного производителя. Но самое главное, что все они отличаются высоким качеством, а потому прослужат очень долго.

Приобрести рабочие тетради, учебный материал в этой компании очень просто. Необходимо лишь зарегистрироваться на сайте http://glavuchsnab.ru (барабаны детские купить ), после чего внести контактные данные. Отсортировать необходимое можно, если вы воспользуетесь специальным фильтром. После этого необходимо положить в корзину понравившийся товар. Такая покупка поможет сэкономить не только время, но и средства. Менеджер позвонит вам, чтобы договориться о доставке, которая происходит только в оговоренное время.

barmkgedon

09.08.2019 02:11

Ìîñêâà ðàéîí Àýðîïîðò
äåòè â ñåìüå àëêîãîëèêîâ
Êèñëîâîäñê
Ôåîäîñèÿ
÷åì îïàñíî êóðåíèå ýëåêòðîííûõ ñèãàðåò
Òåòíóëäè
Ãîáóñòàí
Áåëàðóñü Áàðàíîâè÷è
Ãàíà
Ëèññàáîí
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü
Andorra
Áàðíàóë
Ñëîáîäçåÿ
ìîæíî ëè óïîòðåáëÿòü íàñâàé
Òàéâàíü
Òîìñêàÿ îáëàñòü
Ðåãóëÿòîðû ìîùíîñòè | êóïèòü â ðîçíèöó è îïòîì
Ìîñêâà Áîãîðîäñêîå
Íèäåðëàíäû
ñåìåíà êàíàáèóñ êóïèòü èíòåðíåò ìàãàçèí øèøêèí
Portugal
ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü
Íåôòåêàìñê

barmkgedon

09.08.2019 04:57

Ãîìåëü
Ñêîðîñòü a-PVP â Ìàêàðüåâå
Ìîñêâà Ìàðüèíà Ðîùà ÑÂÀÎ
Íîâîñèáèðñê Êàëèíèíñêèé
êîíîïëÿ òåõíè÷åñêàÿ ñåìåíà äëÿ âûðàùèâàíèÿ
Áåëàðóñü Ãîìåëü
×èòà
Áàëàêîâî
Ìàãàäàí
Ïåíçà
Êðàñíîÿðñê
Âàëëåòòà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Àäìèðàëòåéñêèé
Ôîðëè
Ëèðèêà â Äíå
Ìåíåí
Lisbon
Êóïèòü áîøêè â Íîâîàëòàéñê
Òðîèöê
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü
êòî òàêîé äæàíê
Âîðîíåæ
Âåëèêèé Íîâãîðîä
Ìóðìàíñê

barmkgedon

09.08.2019 07:45

Ìîëäîâà
ïðåìèàëüíàÿ æèäêîñòü äëÿ ýëåêòðîííûõ ñèãàðåò
Íîð-À÷èí
Êàçàõñòàí Ïàâëîäàð
ñïàéñ çàêëàäêè âèäåî
Ïîçíàíü
Ìîñêâà Ñîëíöåâî
Äçåðæèíñê
Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü
Ìàðñåëü
Cyprus
Àðìåíèÿ
Ôðàíöóçñêàÿ Ïîëèíåçèÿ
Èòàëèÿ Áîëîíüÿ
Ñîëü â Äîëãîïðóäíîì
Æèãóëåâñê
Berne
Íàïèñàòü ñîîáùåíèå âëàäåëüöó îáúÿâëåíèÿ:
Ñàðàíñê
Ìîñêâà Èâàíîâñêîå ÂÀÎ
Êàê óïîòðåáëÿòü ìåòàäîí
Äîíäþøàíû
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Ïðèìîðñêèé
Ëþáåðöû

KiaLunty

09.08.2019 08:07

cafergot medication

barmkgedon

09.08.2019 10:40

Ïóøêèíî
Êóïèòü Ôåí Èâàíîâî
Áðàãà
Èòàëèÿ Ëàòèíà
êàê èçáàâèòüñÿ îò çàâèñèìîñòè ôåíàçåïàìà
Êàíáåððà
ÎÀÝ
Ãóèíåñ
Èîðäàíèÿ
Êàëäàø-äà-Ðàèíüÿ
Republic of Macedonia
Îìñê
Èæåâñê
Ìàâðèêèé
ïñèõîòðîïíûå ñðåäñòâà ñïèñîê
Ñëîâàêèÿ
Ñåâåðñêàÿ
ñàìûé ýôôåêòèâíûé ìåòîä êîäèðîâàíèÿ îò àëêîãîëèçìà îòçûâû
Àëàïàåâñê
Òåððàññà
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Âîëæñêîì
Àëìàòû
Õûðäàëàí
Êàíò

miltonbd60

09.08.2019 11:21

Hot galleries, thousands new daily.
http://asiavillage.hotblognetwork.com/?kellie

back pussy porn tube older milf porn tube free xxx porn clips fucking porn fat lesbians manhandle gay porn

barmkgedon

09.08.2019 13:32

×åðèêîâ
Ìîñêâà Íàãîðíûé êóïèòü çàêëàäêó Ìàðèõóàíà [Girl Scout Cookies]
Ñåâåðîäâèíñê
Êàíàäà
ðâåò ïîñëå àëêîãîëÿ
Ñêîïüå
Íèæíåâàðòîâñê
Ìîñêâà Ïîêðîâñêîå-Ñòðåøíåâî ÑÇÀÎ
Malaysia
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ðàéîí Âàñèëåîñòðîâñêèé
Ìîñêâà Ñàâ¸ëîâñêèé ÑÀÎ
Àðìåíèÿ
Èòàëèÿ Áðåøèà
Êåìåðîâî
Ïðèìîðñêàÿ Íàõîäêà
Èòàëèÿ Òàðàíòî
Ïå÷îðû
Ñòàòèñòèêà íàðêîìàíèè â Ðîññèè: öèôðû è ôàêòû
Õîäæààáàä
Òóðöèÿ Ñóëòàíáåéëè
Êóïèòü Ïëàí Ëûñêîâî
Áåëåê
Óëüÿíîâñê
Ìîñêâà Þæíîïîðòîâûé ÞÂÀÎ

ArthurFeeme

09.08.2019 13:59

отменный сайт https://nkgarant.ru/services/litsenzirovanie/

Michaelwes

09.08.2019 14:17

[url=https://on-android.org/]скачать вайбер[/url] - скачать игры, скачать ютуб

laurenkm69

09.08.2019 14:33

Big Ass Photos - Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics
http://ebonymusic2018.hotnatalia.com/?arlene

no named porn sites free virus porn malation porn porn nude womens basketball 3dmom son porn cartoons

lizabw60

09.08.2019 15:56

Hot new pictures each day
http://sexpothatebay.relayblog.com/?addison

young teen young porn sex in train japan porn tube keith conner porn naruto hinata porn xxnx porn free

barmkgedon

09.08.2019 16:17

Íèæíèé Íîâãîðîä
rutreker ru
Ìàðñåëü
Ìîæãà
ìåôåäðîí ãåðîèí
Ìîñêâà Àëòóôüåâñêèé ÑÂÀÎ
Ýðçåðóì
Ëèêèíî-Äóëåâî
Òóðöèÿ Ñòàìáóë
Ñàðàòîâ
Ðàäóæíûé
Øàõòû
Íîâîñèáèðñêàÿ îáë.
Ìîñêâà Çÿáëèêîâî ÞÀÎ
êóïèòü ìàøèíêó äëÿ ñàìîêðóòîê ìîñêâà
Ìàëüäèâû
Õàëêàáàä
êîíîïëÿ ëèñòüÿ ââåðõ
Íàáåðåæíûå ×åëíû
Ìîñêâà Èçìàéëîâî
âîðîíåæ ãåðîèí çàêëàäêè
Öõàëòóáî
Áåëàðóñü Ìîãèë¸â
ßêóòñê

Brucehof

09.08.2019 17:14


[url=http://trahotun.com/hudyie/]Порно с худышками[/url] - Порно с худышками, Порно в ниднем белье

JasonLunty

09.08.2019 18:04

cafergot medication

barmkgedon

09.08.2019 19:05

Âåíãðèÿ
Ñòàô â Èíòå
Èñïàíèÿ
Îäèíöîâî
Ñïàéñ â Ñû÷¸âêå
Áåëàðóñü Íîâîïîëîöê
Èáèöà, Èñïàíèÿ
Òóðöèÿ Ãàçèàíòåï
Áàòàéñê
Ìîñêâà Èçìàéëîâî Ñåâåðíîå
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Êóðîðòíûé
Òóðöèÿ Êàõðàìàíìàðàø
Óëüÿíîâñê
Ìîñêâà Þæíîå Òóøèíî ÑÇÀÎ
êàê ïðàâèëüíî íàáèâàòü òðóáêó òàáàêîì âèäåî
Tirana
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Öåíòðàëüíûé
óëüÿíîâñê äåøåâîå êîäèðîâàíèå îò àëêîãîëÿ
Òóðöèÿ Áàòìàí
ÎÀÝ
÷òî õóæå êóðèòü èëè ïèòü
Ìîñêâà Âîéêîâñêèé ÑÀÎ
Armenia
Ãàìáóðã

WilliamCit

09.08.2019 19:06

Chief clips PTHC CP

http://freetexthost.com/mtqadbnf0v

freetexthost.com/mtqadbnf0v

https://h0m.ru/t551r

h0m.ru/t551r

ZhenyaKax

09.08.2019 19:17

Тут можно прочитать про [url=http://yourdesires.ru/beauty-and-health/lifestyle/653-kogda-neobhodima-gisteroskopiya-i-gisterorezektoskopiya-polipa-endometriya.html]после гистерорезектоскопии полипа эндометрия[/url], а ещё интересно написано про [url=http://yourdesires.ru/home-and-family/cookery/232-kak-prigotovit-shpikachki-v-domashnih-usloviyah.html]рецепт шпикачек в домашних условиях[/url]

HerbertsworM

09.08.2019 20:02

Даровой ресурс для взрослых [url=http://xvideospornoru.com/]бесплатные порно ролики онлайн дрочат[/url]
точный знакомит зрителей с яркими сценами, в которых участвуют сиречь русские красотки, беспричинно и зарубежные порно звезды. Всех их объединяет увлечение к грязному сексу!

В видео новинках девушки трахаются и добром экспериментируют, наслаждаясь групповухами для природе, в машине разве в других необычных местах. Зрелым женщинам тоже уделяется внимание. Ненасытные и пышногрудые милфы ебутся неуклонно на работе, где и удовлетворяют коллег страстными оральными ласками.

Не менее привлекательны лесбийские видео, в которых подружки неустанно полируют сочные пилотки друг друга и используют игрушки ради достижения фантастического оргазма. А одинокие русские шлюшки в это эпоха теребят клиторы и демонстрируют частную мастурбацию пред вебкой.

Домашнее порно привлекает любителей настоящего ебли, которую практикуют парочки в своих спальнях. Заглядеться порно кадры с их участием можно очень, поскольку домашнее видео снимается нон-стоп. С завидным постоянством появляются новинки и частное порно оказывается в разделах нашего портала.

Предлагаем смотреть лучшие ролики HD формата онлайн и без регистрации.
[url=http://xvideospornoru.com/categories/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8/]большие натуральные сиськи мамочек порно видео[/url]

[url=http://xvideospornoru.com/categories/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%BE%D0%BF%D1%8B/]порно большие жопы зрелых женщин[/url]

[url=http://xvideospornoru.com/categories/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%84/]итальянские милфы порно[/url]

[url=http://xvideospornoru.com/categories/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B8/]порно лесби[/url]

[url=http://xvideospornoru.com/categories/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8/]порно блондинка с красивой грудью[/url]

Jméno:
E-mail:
Komentář:
« Zpět na seznam článků

PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz