Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod.

Jak na to: Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod. – Chybová hláška „Ordinální číslo 423 nebylo nalezeno v dynamicky propojované knihovně urlmon.dll“

OS: Windows XP

Důvod: Instalace více aktualizací včetně IE8.

 

Řešení předběžné:

Instalujte IE8 samostatně bez dalších aktualizací :-)

 

Řešení následné:

Přes správce úloh spusťte aplikaci „appwiz.cpl“, odinstalujte IE8 a restartujte. Po restartu samostatně provést aktualizaci na IE8 (ideálně předtím provést všechny ostatní aktualizace).

 

P.S.: appwiz.cpl se dá použít kdykoliv pro rychlé spuštění správce nainstalovaných programů :-)


Komentáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 |

KiaLunty

13.08.2019 08:50

ordering cafegot

barmkgedon

13.08.2019 10:54

Õàíòû-Ìàíñèéñê
êóïèòü ýëåêòðîííûé âåñû
Ñûêòûâêàð
Êâàðåëè
Ñêîðîñòü a-PVP â Îõàíñêå
Øàáðàí
Ìîñêâà Îòðàäíîå
Ìîñêâà ×åðòàíîâî Öåíòðàëüíîå ÞÀÎ
Êàçàõñòàí Àòûðàó
Ìàêèíñê
Àçåðáàéäæàí Åâëàõ
Ðåñï. Ñåâ. Îñåòèÿ-Àëàíèÿ
Áåëàðóñü Ìîãèë¸â
×èòà
Ëåäîâûé äâîðåö Âèòÿçü
Óëüÿíîâñê
Àñòðàõàíü
Ãàøèø â Áåëîãîðñêîñïàðèâàåòñÿ
Ïõóêåò, Òàèëàíä
Èæåâñê
ïîñëåäñòâèÿ ñîëè
Ìîñêâà Õàìîâíèêè ÖÀÎ
Ñòàðûé Îñêîë
Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü

Руслан

13.08.2019 13:34

Здраствуйте!

barmkgedon

13.08.2019 13:41

Æåçêàçãàí
Ìàðòèíñáóðã êóïèòü çàêëàäêó Êîêàèí
Minsk
Ïðàãà
Ñïàéñ ñîëü äëÿ âàíí
Áàëè, Èíäîíåçèÿ
Ëèïåöêàÿ îáëàñòü
Ìàäðèä
Ïðîõëàäíûé (Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà)
×àéêà
Ìîñêâà Ôèëè-Äàâûäêîâî
Ñòðàñáóðã
Ëîñèíî-Ïåòðîâñêèé
Êèøèí¸â
þòñ 24 ëè÷íûé êàáèíåò
Âåíãðèÿ
Èëàíñêèé
Êóïèòü mdma â Ïóøêèíî
Ìàëüìå
Áðàçèëèÿ
÷åðåç ñêîëüêî âûâåòðèòñÿ 1 ëèòð ïèâà
Ìîñêâà ðàéîí Êîíüêîâî
Äóäèíêà
Ìîñêâà Äàíèëîâñêèé ÞÀÎ

Robertlep

13.08.2019 14:47


[url=https://wm.money/exchange_yamrub_to_p24uah]бестчендж яндекс приват[/url] - Как вывести рубли с вебмани на карту приватбанка, обмен wmu на приват24

barmkgedon

13.08.2019 16:26

×èëè
ÿâëÿåòñÿ ëè õëîðîôîðì ïðåêóðñîðîì
Áðþññåëü
Helsinki
÷åðåç êàêîå âðåìÿ âèíî âûõîäèò èç îðãàíèçìà
Âðîöëàâ
Ìîñêâà Îòðàäíîå ÑÂÀÎ
Äåëè
Ìîñêâà Êóçüìèíêè ÞÂÀÎ
Ìîñêâà Ìîñêâîðå÷üå-Ñàáóðîâî ÞÀÎ
Ñèíãàïóð
Ëîäçü
î.Ñàíòüÿãî
Ðóñåëàðå
Ñëåçòü ñ ôåíàçåïàìà
Àãðà, Èíäèÿ
Èðêóòñê Ëåíèíñêèé
âñå âðåìÿ õî÷åòñÿ ïèòü âîäó ïðè÷èíû
Èòàëèÿ Ïàäóÿ
Àìóðñêàÿ îáëàñòü
àëêîãîëü íà ãîëîâíîé ìîçã
ÎÀÅ Äóáàé
Ìàðêñ
Êåéðíñ

NathanNiB

13.08.2019 16:56

[url=http://hydraruzxpnew4af.ink]сайт гидра центр[/url] - офицальные сылки гидру, legalrc.biz в обход

NiKoZeLT777

13.08.2019 17:54

Если Вы Примете решение купить в магазине САНмебель в Киеве или приобрести в Украине мебель на любой вкус ,
вы можете быть уверенными в высочайшем качестве товара. Надёжность и долговечность при
сравнительно низкой стоимости уже давненько убедили многих покупателей в правильности решения,
сделанного ими в своё время. Останавливая свой выбор конкретно на нашей мебели, вы будете изумлены
оптимальным соотношением «цена/качество».
А если кто интересуется оборудованием для СТО обратите внимание
[url=http://www.stoservice.com.ua]оборудование для СТО[/url]
тут приобретали по низкой цене и очень довольны.
Также наш партнер [url=http://www.darmebel.com.ua/]магазин мебели Киев[/url]
[url=http://sunmebel.ltd.ua]Купить мебель в киеве украине[/url]

Josephtah

13.08.2019 18:19

установка теплых полов астана

[url=http://teploluxe.kz/]теплые полы на майлина[/url]

Matthewslats

13.08.2019 18:19

теплые полы астана

[url=http://teploluxe.kz/]теплолюкс казахстан[/url]

cassandrabf18

13.08.2019 18:50

Hot teen pics
http://ponrvideo360.sexjanet.com/?mara

jailbreak porn porn interview veronika mp4 porn ipink iphone celebrity porn nu free aamature porn

barmkgedon

13.08.2019 19:13

Òóðêìåíèÿ Ñåðäàð
èíòåðíàò äëÿ äóøåâíîáîëüíûõ â ìîñêâå
Êðóøåâàö
Áåëüãèÿ
Êóïèòü lsd â Êðàñíîêàìåíñê
Òóéìàçû
Paraguay
Äåáðåöåí
Ïðîõëàäíûé
Íèòðà
Èòàëèÿ Ôëîðåíöèÿ
Ìîñðåíòãåí
Àìáðîëàóðè
Îáíèíñê
Biz 9 åêàòåðèíáóðã
Singapore
Ãåðìàíèÿ Äîðòìóíä
êóðñê ñïàéñ çàêëàäêè
Òóðöèÿ Ãåáçå
Ìîñêâà ×åðòàíîâî Þæíîå ÞÀÎ
Êóïèòü çàêëàäêè êðèñòàëû â Ãóáàõå
Èâàíîâî
Âîëîãäà
Ìîñêâà Äàíèëîâñêèé ÞÀÎ

Alexeycat

13.08.2019 21:06

Предлагаем микрокредитование для всех россиян на лучших условиях в интернете !
Нужны деньги,а до зарплаты еще две недели? Обращайтесь в наш кредит-сервис в любое время. Мы поможем !
Микрокредиты до 100 000 руб. и сроком до полугода.
Примем решение о выдаче займа в течении часа !
Переходите на наш сайт и выбирайте нужные вам условия !
http://creditonlinepro.ru

barmkgedon

13.08.2019 22:11

Íîâîñèáèðñê Êàëèíèíñêèé
íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð ëîìîíîñîâ
Áóèíñê
Íîâîìîñêîâñê
âèäû winston
Cyprus
Êàìåíñê-Øàõòèíñêèé
Äàíèÿ
Athens
Íåôòåêàìñê
Ìîñêâà ðàéîí Ðàìåíêè
Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü
Êàêà
Ñàí - Ìàðèíî
ðîì ñêîëüêî ãðàäóñîâ êðåïîñòè
Êàíàðñêèå îñòðîâà
Kishinev
Äæåôôåðñîí-Ñèòè êóïèòü çàêëàäêó Êîêàèí
Àçåðáàéäæàí Àãäæàáåäè
Êóðñê
ñ ÷åì ìåøàþò ìàðòèíè áüÿíêî
Èòàëèÿ Âåíåöèÿ
Ìîñêâà Ëîñèíîîñòðîâñêèé
Áåëàðóñü Ãîìåëü

miavm18

13.08.2019 22:26

Sexy photo galleries, daily updated collections
http://ebonycost.instakink.com/?penelope

xxx hd hi def porn intruder forces teen porn porn with small tits stream free vampire porn elephant sex porn tube

Carlosemawl

13.08.2019 22:45

теплолюкс казахстан

[url=http://teploluxe.kz/]теплый пол астана[/url]

KennethRes

13.08.2019 23:00


[url=https://board3.ksivi.bz/forums/41/]гарант сделка без риска защита от кидалы[/url] - коррупция, криминальные новости

LoganUting

13.08.2019 23:56

теплолюкс астана контакты

[url=http://teploluxe.kz/]теплолюкс астана[/url]

JasonLunty

14.08.2019 00:38

cafergot

tracyra16

14.08.2019 00:40

Enjoy our scandal amateur galleries that looks incredibly dirty
http://bbw.porn.allproblog.com/?mikayla

porn videos fat lesbians brittany thornton porn twins hardcore porn amateur voyeur porn dvds free lesbian porn no joining online

Jméno:
E-mail:
Komentář:
« Zpět na seznam článků

PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz