Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod.

Jak na to: Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod. – Chybová hláška „Ordinální číslo 423 nebylo nalezeno v dynamicky propojované knihovně urlmon.dll“

OS: Windows XP

Důvod: Instalace více aktualizací včetně IE8.

 

Řešení předběžné:

Instalujte IE8 samostatně bez dalších aktualizací :-)

 

Řešení následné:

Přes správce úloh spusťte aplikaci „appwiz.cpl“, odinstalujte IE8 a restartujte. Po restartu samostatně provést aktualizaci na IE8 (ideálně předtím provést všechny ostatní aktualizace).

 

P.S.: appwiz.cpl se dá použít kdykoliv pro rychlé spuštění správce nainstalovaných programů :-)


Komentáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 |

KiaLunty

13.08.2019 08:50

ordering cafegot

barmkgedon

13.08.2019 10:54

Õàíòû-Ìàíñèéñê
êóïèòü ýëåêòðîííûé âåñû
Ñûêòûâêàð
Êâàðåëè
Ñêîðîñòü a-PVP â Îõàíñêå
Øàáðàí
Ìîñêâà Îòðàäíîå
Ìîñêâà ×åðòàíîâî Öåíòðàëüíîå ÞÀÎ
Êàçàõñòàí Àòûðàó
Ìàêèíñê
Àçåðáàéäæàí Åâëàõ
Ðåñï. Ñåâ. Îñåòèÿ-Àëàíèÿ
Áåëàðóñü Ìîãèë¸â
×èòà
Ëåäîâûé äâîðåö Âèòÿçü
Óëüÿíîâñê
Àñòðàõàíü
Ãàøèø â Áåëîãîðñêîñïàðèâàåòñÿ
Ïõóêåò, Òàèëàíä
Èæåâñê
ïîñëåäñòâèÿ ñîëè
Ìîñêâà Õàìîâíèêè ÖÀÎ
Ñòàðûé Îñêîë
Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü

Руслан

13.08.2019 13:34

Здраствуйте!

barmkgedon

13.08.2019 13:41

Æåçêàçãàí
Ìàðòèíñáóðã êóïèòü çàêëàäêó Êîêàèí
Minsk
Ïðàãà
Ñïàéñ ñîëü äëÿ âàíí
Áàëè, Èíäîíåçèÿ
Ëèïåöêàÿ îáëàñòü
Ìàäðèä
Ïðîõëàäíûé (Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà)
×àéêà
Ìîñêâà Ôèëè-Äàâûäêîâî
Ñòðàñáóðã
Ëîñèíî-Ïåòðîâñêèé
Êèøèí¸â
þòñ 24 ëè÷íûé êàáèíåò
Âåíãðèÿ
Èëàíñêèé
Êóïèòü mdma â Ïóøêèíî
Ìàëüìå
Áðàçèëèÿ
÷åðåç ñêîëüêî âûâåòðèòñÿ 1 ëèòð ïèâà
Ìîñêâà ðàéîí Êîíüêîâî
Äóäèíêà
Ìîñêâà Äàíèëîâñêèé ÞÀÎ

Robertlep

13.08.2019 14:47


[url=https://wm.money/exchange_yamrub_to_p24uah]бестчендж яндекс приват[/url] - Как вывести рубли с вебмани на карту приватбанка, обмен wmu на приват24

barmkgedon

13.08.2019 16:26

×èëè
ÿâëÿåòñÿ ëè õëîðîôîðì ïðåêóðñîðîì
Áðþññåëü
Helsinki
÷åðåç êàêîå âðåìÿ âèíî âûõîäèò èç îðãàíèçìà
Âðîöëàâ
Ìîñêâà Îòðàäíîå ÑÂÀÎ
Äåëè
Ìîñêâà Êóçüìèíêè ÞÂÀÎ
Ìîñêâà Ìîñêâîðå÷üå-Ñàáóðîâî ÞÀÎ
Ñèíãàïóð
Ëîäçü
î.Ñàíòüÿãî
Ðóñåëàðå
Ñëåçòü ñ ôåíàçåïàìà
Àãðà, Èíäèÿ
Èðêóòñê Ëåíèíñêèé
âñå âðåìÿ õî÷åòñÿ ïèòü âîäó ïðè÷èíû
Èòàëèÿ Ïàäóÿ
Àìóðñêàÿ îáëàñòü
àëêîãîëü íà ãîëîâíîé ìîçã
ÎÀÅ Äóáàé
Ìàðêñ
Êåéðíñ

NathanNiB

13.08.2019 16:56

[url=http://hydraruzxpnew4af.ink]сайт гидра центр[/url] - офицальные сылки гидру, legalrc.biz в обход

NiKoZeLT777

13.08.2019 17:54

Если Вы Примете решение купить в магазине САНмебель в Киеве или приобрести в Украине мебель на любой вкус ,
вы можете быть уверенными в высочайшем качестве товара. Надёжность и долговечность при
сравнительно низкой стоимости уже давненько убедили многих покупателей в правильности решения,
сделанного ими в своё время. Останавливая свой выбор конкретно на нашей мебели, вы будете изумлены
оптимальным соотношением «цена/качество».
А если кто интересуется оборудованием для СТО обратите внимание
[url=http://www.stoservice.com.ua]оборудование для СТО[/url]
тут приобретали по низкой цене и очень довольны.
Также наш партнер [url=http://www.darmebel.com.ua/]магазин мебели Киев[/url]
[url=http://sunmebel.ltd.ua]Купить мебель в киеве украине[/url]

Josephtah

13.08.2019 18:19

установка теплых полов астана

[url=http://teploluxe.kz/]теплые полы на майлина[/url]

Matthewslats

13.08.2019 18:19

теплые полы астана

[url=http://teploluxe.kz/]теплолюкс казахстан[/url]

cassandrabf18

13.08.2019 18:50

Hot teen pics
http://ponrvideo360.sexjanet.com/?mara

jailbreak porn porn interview veronika mp4 porn ipink iphone celebrity porn nu free aamature porn

barmkgedon

13.08.2019 19:13

Òóðêìåíèÿ Ñåðäàð
èíòåðíàò äëÿ äóøåâíîáîëüíûõ â ìîñêâå
Êðóøåâàö
Áåëüãèÿ
Êóïèòü lsd â Êðàñíîêàìåíñê
Òóéìàçû
Paraguay
Äåáðåöåí
Ïðîõëàäíûé
Íèòðà
Èòàëèÿ Ôëîðåíöèÿ
Ìîñðåíòãåí
Àìáðîëàóðè
Îáíèíñê
Biz 9 åêàòåðèíáóðã
Singapore
Ãåðìàíèÿ Äîðòìóíä
êóðñê ñïàéñ çàêëàäêè
Òóðöèÿ Ãåáçå
Ìîñêâà ×åðòàíîâî Þæíîå ÞÀÎ
Êóïèòü çàêëàäêè êðèñòàëû â Ãóáàõå
Èâàíîâî
Âîëîãäà
Ìîñêâà Äàíèëîâñêèé ÞÀÎ

Alexeycat

13.08.2019 21:06

Предлагаем микрокредитование для всех россиян на лучших условиях в интернете !
Нужны деньги,а до зарплаты еще две недели? Обращайтесь в наш кредит-сервис в любое время. Мы поможем !
Микрокредиты до 100 000 руб. и сроком до полугода.
Примем решение о выдаче займа в течении часа !
Переходите на наш сайт и выбирайте нужные вам условия !
http://creditonlinepro.ru

barmkgedon

13.08.2019 22:11

Íîâîñèáèðñê Êàëèíèíñêèé
íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð ëîìîíîñîâ
Áóèíñê
Íîâîìîñêîâñê
âèäû winston
Cyprus
Êàìåíñê-Øàõòèíñêèé
Äàíèÿ
Athens
Íåôòåêàìñê
Ìîñêâà ðàéîí Ðàìåíêè
Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü
Êàêà
Ñàí - Ìàðèíî
ðîì ñêîëüêî ãðàäóñîâ êðåïîñòè
Êàíàðñêèå îñòðîâà
Kishinev
Äæåôôåðñîí-Ñèòè êóïèòü çàêëàäêó Êîêàèí
Àçåðáàéäæàí Àãäæàáåäè
Êóðñê
ñ ÷åì ìåøàþò ìàðòèíè áüÿíêî
Èòàëèÿ Âåíåöèÿ
Ìîñêâà Ëîñèíîîñòðîâñêèé
Áåëàðóñü Ãîìåëü

miavm18

13.08.2019 22:26

Sexy photo galleries, daily updated collections
http://ebonycost.instakink.com/?penelope

xxx hd hi def porn intruder forces teen porn porn with small tits stream free vampire porn elephant sex porn tube

Carlosemawl

13.08.2019 22:45

теплолюкс казахстан

[url=http://teploluxe.kz/]теплый пол астана[/url]

KennethRes

13.08.2019 23:00


[url=https://board3.ksivi.bz/forums/41/]гарант сделка без риска защита от кидалы[/url] - коррупция, криминальные новости

LoganUting

13.08.2019 23:56

теплолюкс астана контакты

[url=http://teploluxe.kz/]теплолюкс астана[/url]

JasonLunty

14.08.2019 00:38

cafergot

tracyra16

14.08.2019 00:40

Enjoy our scandal amateur galleries that looks incredibly dirty
http://bbw.porn.allproblog.com/?mikayla

porn videos fat lesbians brittany thornton porn twins hardcore porn amateur voyeur porn dvds free lesbian porn no joining online

Jméno:
E-mail:
Komentář:
« Zpět na seznam článků

PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz