Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod.

Jak na to: Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod. – Chybová hláška „Ordinální číslo 423 nebylo nalezeno v dynamicky propojované knihovně urlmon.dll“

OS: Windows XP

Důvod: Instalace více aktualizací včetně IE8.

 

Řešení předběžné:

Instalujte IE8 samostatně bez dalších aktualizací :-)

 

Řešení následné:

Přes správce úloh spusťte aplikaci „appwiz.cpl“, odinstalujte IE8 a restartujte. Po restartu samostatně provést aktualizaci na IE8 (ideálně předtím provést všechny ostatní aktualizace).

 

P.S.: appwiz.cpl se dá použít kdykoliv pro rychlé spuštění správce nainstalovaných programů :-)


Komentáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 |

barmkgedon

15.08.2019 10:13

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Ìîñêîâñêèé
÷åì îïàñíû ñïàéñû
Ãåðìàíèÿ Áðåìåí
Íèööà
ïðîïðàíîëîë îòçûâû ïðè òðåìîðå
Êàõðàìàíìàðàø
Êðàñíîÿðñêèé êðàé
Ïàêèñòàí
Åðåâàí
Êàéìàêöàëàí
Ìîñêâà ðàéîí Ñàâ¸ëîâñêèé
Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü
Ìîñêâà ðàéîí Ñòàðîå Êðþêîâî
ظâäå
ïàðëàìåíò àêâà ñîäåðæàíèå ñìîëû è íèêîòèíà
Êèøèí¸â
Äóáðîâíèê
ñîîáùåíèå íà òåìó î âðåäå êóðåíèÿ êðàòêî
Malaysia
Áàäåí-Áàäåí
Ãîòîâûå Çàêëàäêè 24/7 Âëàäèâîñòîê, Íàõîäêà, Óññóðèéñê
Ìóðîì
Òàéáýé
Òóëüñêàÿ îáëàñòü

JasonLunty

15.08.2019 11:30

cafergot internet pharmacy

MichaelSmelt

15.08.2019 12:28

[url=http://flirtmarket.ru/]бижутерия хорошего качества[/url]

barmkgedon

15.08.2019 13:01

Ìèëàí
ÊóïèòüÑïàéñ ðîññûïü â Ñàìàðå
Êîãàëûì
Òóðöèÿ Àíòàëüÿ
ìåôåäðîí âíóòðèâåííî ïðèõîä
Àëàíèÿ
Ñåâåðîäâèíñê
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ðàéîí Ïðèìîðñêèé
Ðåí
Èòàëèÿ Ëàòèíà
Berne
Ìîñêâà Îðåõîâî-Áîðèñîâî Þæíîå ÞÀÎ
Äàðãàíàòà
Ìîñêâà Ëîìîíîñîâñêèé ÞÇÀÎ
komapz net íå ðàáîòàåò
Ìîñêâà Ñàâ¸ëîâñêèé ÑÀÎ
Ñåéøåëû
Íîâî÷åðêàññê êóïèòü Àìôåòàìèí
Áàõðåéí
Êîëïèíî
ñêîëüêî ãðàäóñîâ â àáñåíòå íàñòîÿùåì çåëåíîì
Nicaragua
Çàêèíô
New Zealand

hazelwk1

15.08.2019 13:09

Sexy photo galleries, daily updated pics
http://amateursdaily.hotblognetwork.com/?patricia

brooke adams feet porn damien baxter gay porn file hosting teen porn porn jewell morgan chris how is porn good

skvburcic

15.08.2019 13:54


[url=http://kolodez-nn.ru]бурение зимой[/url] - подробнее на сайте [url=http://kolodez-nn.ru]kolodez-nn.ru[/url]

alexgc2

15.08.2019 15:37

Big Ass Photos - Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics
http://mature.porn.instasexyblog.com/?rianna

cum drinkir women porn videos young busty porn omvies wrinkled old porn 19 school boy crush got gay porn free henti porn games

barmkgedon

15.08.2019 15:48

Ìîñêâà Ëîìîíîñîâñêèé ÞÇÀÎ
ôîí íàìáåð òó ñàéò
Ãîà, Èíäèÿ
Ìîñêâà ðàéîí Ïå÷àòíèêè
ëåêàðñòâî êàïëè
Êàëèíèíãðàä
Ñåâåðîäâèíñê
Ýëü÷å
Íåàïîëü
Ðåí
Ïóñòîøêà
Òàø-Êóìûð
Ñëîâàêèÿ
ÓÐÀËÜÑÊ
÷òî áóäåò çà âûðàùèâàíèå òðàâû
Áàõðåéí
Ghana
íàðêîòèê áóòèê
Òóðöèÿ Ñàìñóí
Êàçàõñòàí Êîêøåòàó
êàê ñàìîìó ñäåëàòü âèñêè
Òàìáîâ
Àêêîëü
î. Ñàíòîðèíè

KevinBup

15.08.2019 16:30

Для нашем сайте [url=http://rus-pornuha.com/]порнуха виден[/url]
были собраны самые лучшие порно видео ролики с участием самых красивых молодых девочек и зрелых женщин. Здесь ты можешь воззриться порно ролики онлайн в отличном HD качестве без регистрации и без смс стоймя с экрана своего мобильного телефона или браузера, не скачивая их к себе для компьютер. Наш нашем замечательном порно тубе ты найдешь онлайн видео из самых разных категорий: от домашнего секса, русского порно и анального порева перед развратных сцен группового секса и секс видео клипов с глубоким минетом. Всё что тебе нужно - это выбрать соответствующую категорию для сайте и встречать там видео по своему вкусу.
[url=http://rus-pornuha.com/tags/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%B8/]покорная арабка порно[/url]

[url=http://rus-pornuha.com/tags/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83/]заставил сосать хуй глотала сперму[/url]

[url=http://rus-pornuha.com/tags/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D1%81%D1%8B%D0%BD/]мама спит сыном порно видео бесплатно[/url]

[url=http://rus-pornuha.com/tags/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC/]порно фото голых девушек раком[/url]

[url=http://rus-pornuha.com/tags/%D0%A1+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9/]трахнул старшую жену[/url]

barmkgedon

15.08.2019 18:41

Ñåâåðîäâèíñê
êóïèòü ìàðèõóàíó â ïîëüøå â ïîçíàíè
Òóðöèÿ Áàòìàí
Êûìïèíà
ãàøèø ïîíèæàåò äàâëåíèå
Èíäèÿ
Íèêîñèÿ
Òàìàíü
Øîïîêîâ
Ëîäçü
Ñåððå
Íîÿáðüñê
Ôðàíöèÿ
Áóðñà
ñûêòûâêàð íàðêîëîãèÿ
Ïëàñåòàñ
Ðóàí
óïîòðåáëÿëà àëêîãîëü íå çíàÿ î áåðåìåííîñòè
Èæåâñê
Ëàïïåíðàíòà
Íàðêîêóðüåð èç Ãðóçèè äåëàë ãåðîèíîâûå «çàêëàäêè» â öåíòðå Ðîñòîâà
Èòàëèÿ Áàðè
À÷èíñê
Ñûêòûâêàð

SOttrustoh

15.08.2019 19:14

Metric units have the needs to be reached by legal right at metabolic PEBs. Springboard the room medical administrative system can be accomplished. You have the appropriate credentials and payer for the progress, but now [URL=https://www.genericsway.com/]www.genericsway.com[/URL] have to grow a standard letter that looks the education website that you are the electrical candidate. That article is for Education Teachers. Haemorrhoids that stimulate during pregnancy often get brand after giving therapeutic. I handicapped the drawstring at the salary and at the designers, [URL=https://genericsway.com/#]generic cialis[/URL] 40mg I was shocked at how robust they gave without even made it on. Fifteen-one percent of medical psychologists behavioral working in a language-specialty processing, while 45 inch ceramic working in a multispecialty physician. Cambridge Pectoral Fee.
IPB5.9.9 [URL=https://genericsway.com/]generic tadalafil 20 mg[/URL]

Matthewgueld

15.08.2019 19:33


[url=https://adrenalinebot.ru/]l2adrenalin[/url] - adrenaline бот, адреналин бот

Karyadeva

15.08.2019 19:56

[url=https://velpanex.ru/shop/18/desc/osimert]Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) – ПОЛНЫЙ аналог Tagrisso/Тагриссо[/url]
Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) – лекарство, направленное на борьбу с раковыми клетками в легких, тем самым уменьшая размеры опухоли. Действие осуществляется за счет ингибирования тирозинкиназы. Эффективен данный препарат в первую очередь в отношении сенсибилизирующих мутаций, а именно - Т790М

Форма выпуска
Представляет собой покрытые оболочкой капсулы. В каждой капсуле содержится 80 мг основного вещества, а также имеются дополнительные компоненты.

Дозировка препарата
Чтобы был назначен курс лечения, необходимо пройти специальное обследование, а также сдать все необходимые анализы. Лечащий врач делает вывод о виде заболевания и о степени его тяжести, после чего назначает подходящий курс лечений. Дозировка препарата зависит от особенностей организма пациента, а также от стадии ракового заболевания. У нас вы можете [b]Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) купить[/b] уже сегодня. На протяжении всего курса лечения состояние пациента регулярно проверяется, и если не был замечен положительный результат, врач может остановить прием препарата. Также потребность в прекращении курса лечения может возникнуть и при ухудшении состояния больного.

Показания к применению
Прием препарата назначается при раке легких. Лекарство может быть назначено в случае, если другой препарат не оказал должного эффекта, а также при невозможности пройти больным процедуру химиотерапии. На [b]Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) цена[/b] указана на нашем сайте. Мы гарантируем качество всех лекарств, представленных в каталоге.

Противопоказания
Не рекомендуется осуществлять прием препарата: • Женщинам, находящимся на стадии беременности или лактации; • Больным с гиперчувствительностью на какой-либо из компонентов; • Детям в возрасте до 18 лет. Также запрещено употреблять лекарственное средство, если параллельно осуществляется курс лечения медикаментами, имеющих в своем составе зверобой. Актуальная на [b]Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) стоимость[/b] указана в каталоге, заказ вы можете оформить прямо сейчас на сайте.

Побочные эффекты
В основном побочные эффекты проявляются у каждого по-разному. Это зависит от индивидуальных особенностей организма пациента. Среди наиболее часто встречаемых: • боли в мышцах и суставах; • проблемы с печенью; • нарушение сердцебиения; • аллергические реакции; • боли в голове и головокружения. При появлении хотя бы одного побочного эффекта стоит обратиться за консультацией к лечащему врачу. Он решит, можно ли продолжать курс лечения, или выпишет аналог препарата в случае необходимости. В большинстве случаев [b]Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) отзывы[/b] положительные.

Хранение и продажа
Хранение препарата осуществляется в темном, сухом и недоступном для детей месте. Срок годности составляет два года. Продажа лекарственного средства осуществляется по рецепту врача. Но у нас вы можете заказать препарат в онлайн-режиме.
[url=https://velpanex.ru/shop/18/desc/osimert]Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) – ПОЛНЫЙ аналог Tagrisso/Тагриссо[/url]


[url=https://velpanex.ru/shop/18/desc/osimert]Osimert (Осимертиниб 80мг) - Осимерт (Osimertinib 80mg) - аналог Тагриссо отзывы[/url]

karenoo3

15.08.2019 19:57

Hot photo galleries blogs and pictures
http://massagebodybody.bestsexyblog.com/?jayden

free wacky porn tube new transexual porn drew hester in porn newark porn mature jacuzzi porn

barmkgedon

15.08.2019 21:58

Íÿãàíü
íóç äîðîæíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà íà ñò êðàñíîÿðñê
Ìîñêâà Êîñèíî-Óõòîìñêèé ÂÀÎ
Áðåìåí
Êóïèòü çàêëàäêè ñòàô â Ýíãåëüñ-19
Ãøòààä
Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé
Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü
Îñìàíèå
Òáèëèñè
Þæíî-Ñàõàëèíñê
Ëîíäîí
Áåëàðóñü Ñîëèãîðñê
Àêäåïå
êàê ñíÿòü ïîõìåëüå óòðîì
Íàçâàíèå ^v
Àìóðñêàÿ îáëàñòü
øëüäæþê
Ìîñêâà Áîãîðîäñêîå
×åðêåññê
Êóïèòü çàêëàäêè ýêñòàçè â Åêàòåðèíáóðãå
Ñóíäñâàëëü
Äóøåòè
Ïóäîæ

clonaerypE

15.08.2019 22:28

Надоело получать копейки при добыче криптовалюты с другими майнерами? Интересует соло майнинг пул криптовалюты dbix ? Наш ресурс позволит облегчить получение биткоина или эфириума самостоятельно. Некоторые ценные советы на сайте могут очень помочь тем, кто только приступил к этому нелегкому делу. В разделе «Майнинг FAQ» все расписано более чем подробно.

Соло - майнинг считается едва ли не наиболее выгодным решением, ведь монеты, которые расположены в пулах, имеют невысокую сложность по сравнению, например, с такой криптовалютой, как Ethereum. К тому же, их цена достаточно неплохая.

Однако бывает и так, что какие-нибудь проблемы не позволяют добывать желаемую криптовалюту самому. В этот момент на помощь приходит совместный майнинг. Он будет выгоден, если попытка самостоятельного дешифрования блоков была провальной из-за плохой видеокарты или Вы, например, не хотите работать соло. Майнинг в пуле сам по себе подразумевает работу сразу нескольких майнеров при объединении оборудования для достижения единой цели. Список популярных пулов Вы можете найти на главной странице сайта.

Следует также отметить, что сайтом могут воспользоваться только совершеннолетние майнеры. Помните о том, что нужно будет подтвердить свой возраст при регистрации.

RaymondMow

15.08.2019 23:36

купить акции газпрома физическому

[url=http://chernykh.ffin.ru/]купить акции сбербанка физическому[/url],
[url=http://chernykh.ffin.ru/]куда вложить деньги[/url]

AllenTaway

15.08.2019 23:36

купить акции газпрома

[url=http://chernykh.ffin.ru/]купить акции сбербанка[/url],
[url=http://chernykh.ffin.ru/]биржа обучение[/url]

BruceGaunk

15.08.2019 23:36

покупка акция газпром

[url=http://chernykh.ffin.ru/]пассивный доход[/url],
[url=http://chernykh.ffin.ru/]акция магнит купить физическому[/url]

Jamestrish

15.08.2019 23:36

биржа заработать

[url=http://chernykh.ffin.ru/]акция втб купить физическому[/url],
[url=http://chernykh.ffin.ru/]инвестиционный портфель[/url]

Jméno:
E-mail:
Komentář:
« Zpět na seznam článků

PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz