Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod.

Jak na to: Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod. – Chybová hláška „Ordinální číslo 423 nebylo nalezeno v dynamicky propojované knihovně urlmon.dll“

OS: Windows XP

Důvod: Instalace více aktualizací včetně IE8.

 

Řešení předběžné:

Instalujte IE8 samostatně bez dalších aktualizací :-)

 

Řešení následné:

Přes správce úloh spusťte aplikaci „appwiz.cpl“, odinstalujte IE8 a restartujte. Po restartu samostatně provést aktualizaci na IE8 (ideálně předtím provést všechny ostatní aktualizace).

 

P.S.: appwiz.cpl se dá použít kdykoliv pro rychlé spuštění správce nainstalovaných programů :-)


Komentáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 |

Justingep

25.08.2019 10:01

Write My Paper - EssayErudite.com

Looking for an expert to [url=https://essayerudite.com/write-my-paper/]write my paper[/url] for you? You are at the right place.
Providing superior writing service appears to be our main specialization and passion.
Our website is the best destination for every English-speaking student who calls for assistance when handling his or her daily academic tasks.

write my paper

Write My Paper - https://essayerudite.com/write-my-paper/

[url=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/]thesis writing service reviews[/url]
[url=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/]help me write a thesis[/url]
[url=https://essayerudite.com/dissertation-writing-service/]dissertation writing company[/url]
[url=https://essayerudite.com/assignment-help/]my assignment help[/url]
[url=https://essayerudite.com/dissertation-writing-service/]dissertation writing services[/url]
[url=https://essayerudite.com/college-essay-help/]college admission essay help[/url]
[url=https://essayerudite.com/buy-essays-online/]buy essays online[/url]
[url=https://essayerudite.com/buy-essays-online/]buy essay online[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-research-paper/]write my research paper[/url]
[url=https://essayerudite.com/do-my-homework/]do my math homework[/url]
[url=https://essayerudite.com/dissertation-writing-service/]dissertation writing help[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-essay-for-me/]type my essay[/url]

barmkgedon

25.08.2019 10:56

ìàðèõóàíà êàêîå âåùåñòâî
Êóïèòü çàêëàäêè àìôåòàìèí â Ëþäèíîâå
Test vip óñòàíîâêà
ñèãàðåòû çà 400 ðóáëåé
âðåä ýòàíîëà íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà
Ìàõà÷êàëà êóïèòü ãàøèø
Êóïèòü Áîøêè Íîãèíñê
ñêîëüêî âûâîäèòñÿ ìåôåäðîí èç îðãàíèçìà
êîãäà îòìåíÿòü àíòèäåïðåññàíòû
êàê äåéñòâóþò íàðêîòèêè ýêñòàçè
Ãàáàïåíòèí ïðåò
êóðåíèå ïðè ãðóäíîì âñêàðìëèâàíèè ïîñëåäñòâèÿ
uniondht org
Êóïèòü Ìàðêè Êîçëîâêà
Íåôòåêóìñê êóïèòü Ãåðîèí â êàìíÿõ
ëàçåðíàÿ êàïåëüíèöà
àþðâåäè÷åñêèå ñèãàðåòû íèðäîø êóïèòü
Êóïèòü mdma â Ãðîçíûé
Øèøêè àê47 â Âåñüåãîíñêå
Çàêëàäêè ãåðîèí â Ñîðñêå
Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ â Àëçàìàå
Ìåòàäîí â Òâåðè
Ìîñêâà Ìîëæàíèíîâñêèé êóïèòü Cocaine HQ
àìôåòàìèí ðåàêöèÿ

coque iphone X

25.08.2019 13:21

Uhmm.. Any probability of leaving your 2 cents the actual STL apply for download.. I in the morning only looking to... uhmm.. exploration the part..
coque iphone X

barmkgedon

25.08.2019 13:40

Ìåòîäîí â Øàõóíüå
èíôóçèîííî äåçèíòîêñèêàöèîííàÿ òåðàïèÿ
áàíî÷êè äëÿ æèäêîñòåé ýëåêòðîííûõ ñèãàðåò
ñêîëüêî âûâåòðèâàåòñÿ íèêîòèí èç êðîâè
íàðêîòèê àíàøà
ïðèçíàêè ñîëè
Êóïèòü çàêëàäêè àìôåòàìèí â Íîâîàííèíñêîì
Silkroad ìàãàçèí
ñî ñêîëüêè ëåò ìîæíî êóðèòü âàéï
Àôðèêàíäà êóïèòü Ãåðîèí
çàêëàäêè ñîëåé âî âëàäèâîñòîêå
Êóïèòü MDMA Íîâîõîï¸ðñê
Ñêîðîñòü a-PVP â Ãðÿçîâöå
ñïîñîáû óïîòðåáëåíèÿ
Çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â Ëåíñêå
àêâèëîíã äåïî
ìîðôèí ñêîëüêî ñòîèò
ãðàìì ìàðèõóàíû ôîòî
êîêàèí ñíåã
ïðèíóäèòåëüíîå ëå÷åíèå íàðêîìàíîâ
Êðàñíûå ñåðäöà òàáëåòêè
êóïèòü ñîëè ñêîðîñòü â åêàòåðèíáóðãå
Áåëüôîð êóïèòü ãàøèø
ïñèõóøêà äëÿ ïðåñòàðåëûõ

coque iphone xr

25.08.2019 13:44

You manufactured a few respectable factors generally there. I actually seemed on the web for any difficulty and found most people will surely go with together with your web page.
coque iphone xr

StevLava

25.08.2019 14:18

Pharmacies That Carry Domperidone Global Pharmacy Canada Phone Number Levitra Einnahme online pharmacy isotretinoin tablet in germany

CoreyCeala

25.08.2019 16:15

view
[url=https://awriter.org/essay-company-com-review/]https://awriter.org/essay-company-com-review/[/url] - Leon C. Robinson, Vernon L. Odonoghue

barmkgedon

25.08.2019 16:25

æèäêîñòü äëÿ âàéïà
Ñûçðàíü êóïèòü íàðêîòèêè
ãëþöèíîãåíû ãðèáû êîãäà ñîáèðàòü
Ìîñêâà Çàìîñêâîðå÷üå êóïèòü ãàøèø
òàáàê serbetli îïòîì
êîäèðîâêà íà äîìó öåíà
òîøíèò îò æèðíîãî ÷òî äåëàòü
Âåðõíÿÿ Ïûøìà
Çàêëàäêè øèøêè â Êàøèðå
êóïèòü ìàðèõóàíó â îìñêå
Êóïèòü Ñíåã Êèìîâñê
àðåíäà óäàëåííîãî ðàáî÷åãî ñòîëà
Òóëà êóïèòü øèøêè
Êóïèòü Íàðêîòèêè â Åãîðüåâñêå
êàëüÿí 52 ñì
êóïèòü ãóììîç
222 ðö
Êóïèòü Øèøêè àê47 â Óðàé
âèçóàëüíûå çàêëàäêè òîð
÷åðåç ñêîëüêî ìîæíî çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì ïîñëå çàïîÿ
âêóñû æèæè
ôåíàçåïàì ñ àëêîãîëåì ïîñëåäñòâèÿ îòçûâû
lowrider êóïèòü
ãäå êóðèòü çàïðåùåíî çàêîíîì

Louischogs

25.08.2019 16:38

get redirected here
[url=http://awriter.org/essay-writing-services/]best writing services[/url] - Carol D. Towns, Melissa A. Peters

DavidCodia

25.08.2019 16:40

hOur company offers a wide variety of weight loss products. Take a look at our health contributing website in case you want to strengthen your health. [url=http://o7.orderspillsonline.com/fi/hydrochlorothiazide-1/halpa-hydrochlorothiazide-fim-44960.html]http://o7.orderspillsonline.com/fi/hydrochlorothiazide-1/halpa-hydrochlorothiazide-fim-44960.html[/url] Our company offers a wide variety of non prescription drugs. Look at our health portal in case you want to to improve your health with a help generic supplements. [url=http://n8c.orderspillsonline.com/fi/diflucan-4/jotta-diflucan-rosada-13586.html]http://n8c.orderspillsonline.com/fi/diflucan-4/jotta-diflucan-rosada-13586.html[/url] Our company provides a wide variety of pharmacy. Take a look at our health contributing portal in case you want to feel better. [url=http://q5o.orderspillsonline.com/de/metformin-2/metformin-griechenland-kaufen-83674.html]http://q5o.orderspillsonline.com/de/metformin-2/metformin-griechenland-kaufen-83674.html[/url] Our company provides a wide variety of non prescription drugs. Look at our health portal in case you want to feel better with a help of generic supplements. [url=http://5m.orderspillsonline.com/no/prednisolone-3/prednisolone-nett-llws-2300.html]http://5m.orderspillsonline.com/no/prednisolone-3/prednisolone-nett-llws-2300.html[/url] Our company offers herbal non prescription products. Look at our health contributing portal in case you want to look better. http://l7z.orderspillsonline.com/da/antabuse-1/billig-antabuse-gb-86779.html Our company offers herb-based pills. Take a look at our health contributing site in case you want to feel better. [url=http://89fs.orderspillsonline.com/it/accutane-3/costo-del-accutane-originale-229.html]http://89fs.orderspillsonline.com/it/accutane-3/costo-del-accutane-originale-229.html[/url]
Our company offers safe non prescription products. Visit our health contributing site in case you want to improve your health. [url=http://q5o.orderspillsonline.com/fi/metformin-7/metformin-tilaus-rfi-16388.html]http://q5o.orderspillsonline.com/fi/metformin-7/metformin-tilaus-rfi-16388.html[/url] Our company provides a wide variety of non prescription drugs. Visit our health website in case you want to strengthen your health with a help health products. [url=http://n8.orderspillsonline.com/nl/dapoxetine-5/dapoxetine-niet-receptplichtige-rfi-43512.html]http://n8.orderspillsonline.com/nl/dapoxetine-5/dapoxetine-niet-receptplichtige-rfi-43512.html[/url] Our company offers supreme quality weight loss products. Visit our health contributing website in case you want to look healthier. [url=http://8d.orderspillsonline.com/en/aciclovir-6/aciclovir-price-in-moscow-28092.html]http://8d.orderspillsonline.com/en/aciclovir-6/aciclovir-price-in-moscow-28092.html[/url] Our company offers a wide variety of non prescription drugs. Take a look at our health website in case you want to strengthen your health with a help of health products. http://1z.orderspillsonline.com/es/augmentin-2/precios-del-augmentin-en-chile-59508.html Our company offers a wide variety of non prescription drugs. Visit our health website in case you want to to feel healthier with a help generic supplements.

barmkgedon

25.08.2019 19:11

êàê õðàíèòü òàáàê â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ
Êóðåíèå àïòå÷íîãî øàëôåÿ
Çàêëàäêè äëÿ êíèã ñïá
áóòûëêà ïèâà ïðè áåðåìåííîñòè
Íåíåöêèé ÀÎ êóïèòü çàêëàäêó Cocaine Premium: Peru
Êóïèòü Òâ¸ðäûé Êàñëè
Êóïèòü lsd â Ëîäåéíîå Ïîëå
êàê ëå÷èòü íàðêîìàíèþ
Êóïèòü Ìåò Ñîëü Ñêîðîñòü Ñïàéñ Jwh Òâåðü
òðóáî÷íûé òàáàê êàïèòàí áëýê
Ñòàô â Áåëãîðîä
Çâåíèãîâî êóïèòü áîøêè
îáåçáîëèâàþùèå íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà
ãåðîèí ïðèçíàêè
Ìàãàñ êóïèòü çàêëàäêó HQ Ãàøèø NO NAME
Êóïèòü Êîêàèí Ìèõàéëîâ
êðàñíîäàð ãåðîèí çàêëàäêè
êîäèðîâàíèå ïî äîâæåíêî â êðàñíîÿðñêå
Êóïèòü êëàä â Àíæåðî-Ñóäæåíñê
Óññóðèéñê êóïèòü Ãàøèø [AB]
ëó÷øàÿ ìîòèâàöèÿ áðîñèòü êóðèòü
Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ â Ëóçå
êóïèòü ðåàãåíò â îìñêå
êàê êóðèòü ãàøèø ÷åðåç áóòûëêó

Michaelgub

25.08.2019 21:07

large for a websitte? [url=https://free-website-builder.xyz]make a free website free[/url], [url=https://best-invoice-factoring-companies.com]opploans[/url],[url=https://buy-fortnite-accounts-cheap.com]buy fortnite accounts cheap instant delivery[/url]

barmkgedon

25.08.2019 21:56

ðàçíîâèäíîñòè êàëüÿíîâ è èõ íàçâàíèÿ
âñå âèäû íàðêîòèêîâ
ñîëü êàê íàçûâàåòñÿ ïî íàó÷íîìó
Ýëèñòà êóïèòü çàêëàäêó MDMA Pills - BLUE
Joint doctor
àíîðàêè staff êóïèòü â óêðàèíå
bong camp
çîëîòîé îëåíü øàðèêè öåíà
Êóïèòü êîíîïëÿ Íåôòåãîðñê
ôèëüìû òèïà êîêàèí
êàê ñäåëàòü òàáàê àðîìàòíûì
ìóíäøòóê äëÿ êàëüÿíà ÷åëÿáèíñê
ìîæíî ëè ïèòü àëêîãîëü ïîñëå íóðîôåíà
ñêîëüêî â êðîâè äåðæèòñÿ àìôåòàìèí
ôåí ñîëü çàêëàäêà
Íàðêîòèê êðèñòàëë: ÷òî ýòî òàêîå
ñåâàñ âðåìÿ ðàáîòû
êàëüöèé ãëþêîíàò äëÿ ÷åãî óêîëû â âåíó
âîñòî÷íûå ñïåöèè
Êóïèòü çàêëàäêè â Âîðîíåæ-45
Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Áîëîòíîì
ãàéâàíü êóïèòü ñïá
ëèðèêà êîëåñà
Êóïèòü Ãàðèñîí Ôîðä Êåäðîâûé

helenmp3

25.08.2019 22:41

Hot photo galleries blogs and pictures
http://chinessexyfilm.bloglag.com/?madilyn

porn tube verbal bi porn star heather heavenly bouncey porn the iron giant porn comics 100teens porn

JosephTor

25.08.2019 22:54

Write My Essay - EssayErudite.com

Fed up of typing "who can write my essay" in the search bar?
Would you like to have a reliable helper always by your side?
Our website will come as an excellent solution to [url=https://essayerudite.com/write-my-essay/]write my essay[/url] for everyone!

write my essay

Write My Essay - https://essayerudite.com/write-my-essay/

[url=https://essayerudite.com/buy-essay/]buy college essays[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-essay-for-me/]help writing an essay[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-essay-for-me/]correct my essay[/url]
[url=https://essayerudite.com/do-my-homework/]homework hotline[/url]
[url=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/]thesis writing services[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-research-paper/]research paper help[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-paper/]paper write online[/url]
[url=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/]help writing papers for college[/url]
[url=https://essayerudite.com/best-essay-writing-service/]best essay writer[/url]
[url=https://essayerudite.com/cheap-essay-writing-service/]affordable essay writing services[/url]
[url=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/]college paper writing[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-essay/]write my essay for me[/url]
[url=https://essayerudite.com/buy-essays-online/]buy essays online[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-paper/]write my paper[/url]
[url=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/]write college papers[/url]

orthodocDow

26.08.2019 00:45

На сайте http://www.ortho-doc.ru/ москвичи могут найти всю необходимую информацию о деятельности профессионального и опытного врача хирурга-ортопеда — Ивана Валентиновича Горелова.

Никто не застрахован от различных травм опорно-двигательной системы. Чтобы в будущем получить возможность снова быстро бегать, высоко прыгать или хотя бы просто нормально перемещаться, нужно лечить все заболевания у квалифицированных специалистов.

Иван Валентинович может помочь быстро решить такие недуги:

1. Разрыв передней или задней крестообразной связки.
2. Новое или застарелое повреждение мениска.
3. Хронические артрит и артроз, включая разрыв заднего рога медиального мениска

Врач может помочь избавиться и от других заболеваний. На сайте можно найти перечень всех проводимых операций и лечений, а также стоимость, чтобы мы могли узнать ее предварительно и решить, готовы ли Вы стать на путь к выздоровлению.

Вы можете, ознакомившись со всей необходимой информацией, сразу записаться на прием к врачу. Сделать это можно через контактные номер телефона или электронную почту. Либо используйте специальную форму на сайте — ее можно открыть с помощью синей закладки в нижней части экрана.

Хватит медлить и терпеть боли от застаревших травм! Все можно исправить и избавить себя от дискомфорта, нужно только довериться настоящему доктору.

barmkgedon

26.08.2019 03:27

êàê ïîìåíÿòü æèäêîñòü â ýëåêòðîííîé ñèãàðåòå
êóïèòü ãåðîèí â ÿõðîìå
ïî÷åìó íåëüçÿ ïðèíèìàòü íàðêîòèêè
àëêîãîëü ïðîêàïàòüñÿ
vape king æèäêîñòü
Êóïèòü Àìôåòàìèí â ×åõîâ
íàðêîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè
ÃÅÐÎÈÍ, ÕÌÓÐÛÉ, ÌÅÄËÅÍÍÛÉ â Åêàòåðèíáóðãå êóïèòü, 89064566960
Ðîññûïü â Ëûñüâå
äðèïêà vs áàê
Youtube Êàê êóïèòü íàðêîòèêè â Ñòàâðîïîëå çà 10 ìèí
Ñòðàäàåò ëè óðîâåíü ÒÃÊ ÷åðåç âàïîðàéçåð äëÿ êóðåíèÿ
öåíà òàáàêà äëÿ ñàìîêðóòîê
êàêîé àëêîãîëü ìîæíî ïðè ÿçâå æåëóäêà
Ýôôåêò îò ïëàíà
Îòåëü Ìàððàêåø
Ìàñòåðêàðä â äîëëàðàõ
Îñòðîãîæñê êóïèòü Ìåòàäîí (HQ) Ãåðìàíèÿ
êàëüÿí khalil mamoon halazone black 83ñì
Êóïèòü Íàðêîòèêè â ×èñòîïîëå
þíèîíïèð îðã çåðêàëî
òèõóàíà ôîòî
êàê îòêðûòü ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ àëêîãîëèêîâ
smok nano one kits

clarencekn69

26.08.2019 05:05

College Girls Porn Pics
http://jennahaysporn.moesexy.com/?mary

japenies psp porn free amateur tranvestite porn free indian porn video movie videos of cunnilingus not porn asin anal ass porn

jimmiepm60

26.08.2019 05:26

Hot photo galleries blogs and pictures
http://boot99.ebonymailid.jsutandy.com/?priscila

brazz porn free list of internet porn sites hide porn veronica zemenova porn free porn parodies full length

cleoxb69

26.08.2019 06:08

Hot galleries, daily updated collections
http://shemal.instakink.com/?jessie

celibrity porn jamie foxworth woman mastebating to porn old on young porn vids becky the hedgehog porn suck tube porn

Jméno:
E-mail:
Komentář:
« Zpět na seznam článků

PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz