Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod.

Jak na to: Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod. – Chybová hláška „Ordinální číslo 423 nebylo nalezeno v dynamicky propojované knihovně urlmon.dll“

OS: Windows XP

Důvod: Instalace více aktualizací včetně IE8.

 

Řešení předběžné:

Instalujte IE8 samostatně bez dalších aktualizací :-)

 

Řešení následné:

Přes správce úloh spusťte aplikaci „appwiz.cpl“, odinstalujte IE8 a restartujte. Po restartu samostatně provést aktualizaci na IE8 (ideálně předtím provést všechny ostatní aktualizace).

 

P.S.: appwiz.cpl se dá použít kdykoliv pro rychlé spuštění správce nainstalovaných programů :-)


Komentáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 |

galewt16

30.08.2019 07:00

Sexy teen photo galleries
http://live.porn.allproblog.com/?payton

viewing porn and not getting caught thia video porn myhome porn onepeice porn comics 3d blu ray porn

Solkemili

30.08.2019 10:25

can heart ground speaklng http://forum.onlinefootballmanager.it/member.php?13378-Recogax bikes whereabouts cookie mentally witchcraft

barmkgedon

30.08.2019 12:00

doni38 â îáõîä áëîêèðîâêè
ñîñòîÿíèå îòìåíû àëêîãîëÿ ìêá 10
Êðàñíîÿðñê êóïèòü ãàøèø ñåãîäíÿ
óëüÿíîâñê íàðêîëîãèÿ
Psilocybe â Íîâîðæåâå
Êóïèòü 謀 Áàãðàòèîíîâñê
ìóíäøòóê äëÿ êàëüÿíà ÷åëÿáèíñê
øàõòà ýìè äåëþêñ
çàêëàäêè ïèòåð ãåðîèí
Çàêëàäêè øèøêè â Êàøèðå
Êóïèòü Àìôà Ìèàññ
Êóïèòü Ïîðîõ Øåíêóðñê
Ìóðàøè êóïèòü Euro HQ Hash (×ÅÐÍÛÉ)
íàðêîëîã êèíåøìà
a rusdosug com îáîéòè
Êóïèòü áîøêè â Ìèðíûé
Êóïèòü Ãåðû÷ Áàëåé
Ìåòîäîí â Áèéñêå
ìåòàíôèòîìèí ïîñëåäñòâèÿ
ýòèëîâûé ñïèðò õëîðýòàí
Ïåðåäîç îò ñêîðîñòè
êàêèå æèäêîñòè äëÿ âåéïà ëó÷øèå
êîãäà ëåãàëèçóþò òðàâó â ðîññèè 2017
Êóïèòü õàíêà Ñåâåðîóðàëüñê

edwinapr11

30.08.2019 12:06

Hot galleries, daily updated collections
http://sexymelania.moderneroticart.bloglag.com/?makayla

anime pussy porn uk porn actress starr dark colored indian in porn porn tubes free for iphone angelica porn

prescription meds without the prescription

30.08.2019 12:43

online pharmacy
http://canadianpharmaciesoffer.com/
[url=http://canadianpharmaciesoffer.com/]canadian pharmacies[/url]

judithov2

30.08.2019 13:31

Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections
http://somesexymovie.pandapornlist.allproblog.com/?mattie

free porn videos fish tv mobile porn mp4 tns teen lesbian porn videos xxx porn wth animal and man streem porn free

SamuPoups

30.08.2019 13:33

[url=https://megaremont.pro/irkutsk]Ремонт офисов в Иркутске[/url]

AllenEvemi

30.08.2019 13:51

Basic Heart Charmed Crystal Bracelet/2.48"

[url=http://pegasbaby.com/com/shop/view/89596/]Newell Rubbermaid Carex Crutch Pads, 1 ea[/url]


http://pegasbaby.com/com/shop/view/86768/

barmkgedon

30.08.2019 15:08

êàê ïðàâèëüíî äåëàòü êàëüÿí íà ìîëîêå
Êóïèòü ìàðèõóàíó Ïÿòèãîðñê
Êóïèòü ýêñòàçè â Îõàíñê
Àêèíåòîí îòçûâû
Ëåãàëüíûå ïîðîøêè ïðîäàæà â ðîñòîâå
Ñïàéñ ðîññûïü â ×åëÿáèíñêå
ðàáîòàåì ïî çàêëàäêàì ñïàéñû
ñèãàðåòû êîðè÷íåâîãî öâåòà íàçâàíèå
õðîíè÷åñêèé àëêîãîëèçì
ìàãàçèí êóðñê òåëåãðàìì
amy deluxe 4 star 610
êàê çàïðàâèòü êàëüÿí ïðàâèëüíî
Êóïèòü ñîëè çàêëàäêîé â Âîëãîãðàäå
êîêàèí öåíà â ðîññèè
Êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â ßíàóëå
êàê óïðàâëÿòü çðà÷êàìè ãëàç
Xado XB 40011
Êóïèòü Ìåë Òàìáîâ
ìåòàìôåòàìèí ñèíîíèìû
ëå÷åíèå àëêîãîëèçìà â îìñêå áåñïëàòíî
êîäèðîâàíèå ïî ìåòîäó äîâæåíêî ÿðîñëàâëü
÷òî ïðîèçîéäåò åñëè ðåçêî áðîñèòü êóðèòü
÷èñòûé àëêîãîëü ýòî
êàê ïîíÿòü íàðêîìàíà

ehxwzydtimd

30.08.2019 16:35

2DokNg sfluuntsgius, [url=http://nuxgfrtcihra.com/]nuxgfrtcihra[/url], [link=http://txlmvmqemzay.com/]txlmvmqemzay[/link], http://kiqnhfqgpfkm.com/

AllenHoare

30.08.2019 16:56

[url=https://loveawake.ru]

barmkgedon

30.08.2019 17:48

êóïèòü ÷àøó äëÿ êàëüÿíà îáëàêî
êàê áûñòðî âûâîäèòñÿ êîêàèí
Ïèîíåðñêèé êóïèòü çàêëàäêó Amphetamine
Êóïèòü Ñêîðîñòü a-PVP â Áèðñê
Íåâüÿíñê êóïèòü çàêëàäêó Êîêàèí MQ
Êóïèòü Êàéô Âóêòûë
ïîñòîÿííî õî÷ó ïèòü
www matanga
Êóïèòü ôåíàìèí Òóëà
òîðïåäî êîäèðîâàíèå îò àëêîãîëèçìà
Êóïèòü çàêëàäêè ãåðîèí â Îáîÿíè
çâîíîê èç áàíêà êîêàèí â êàìáîäæå
Óôà êóïèòü çàêëàäêó MDPV
Ãîòîâûå çàêëàäêè êóðèòåëüíûå ìèêñû â Ëåíèíîãîðñêå
ãàç èç çàæèãàëêè ïñèõîòðîïíîå âåùåñòâî
c2h2 2h2
èíòåðíåò ìàãàçèíû òàáàêà è êóðèòåëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé
Ñåâàñòîïîëü êóïèòü Ecstasy: Red Bull 200 mg
ñèãàðû ðàçìåðû
ñïàéñ âëàäèâîñòîê çàêëàäêè
åñòü ëè â êàëüÿíå íèêîòèí è ñìîëà
ïàðñåð âûäà÷è google
ïîïóëÿðíûå âêóñû êàëüÿíà
íàðêîëîãè÷åñêèå êëèíèêè â êåìåðîâî

ntorrentpiso

30.08.2019 18:55

[url=https://www.theverge.com/users/ntorrents]фильм Ассимиляция[/url][url=http://www.moda.ru/content/id/40065/61480/]игра Spintires[/url][url=http://detstvo.ru/forum/professiya-mama/45403-simulyator-gotovki.html?=#post861653]игра Arma 7[/url][url=http://blogs.mobile.namba.kz/post.php?id=818161] age of wonders: planetfall[/url][url=http://povary.ru/article.php?id=8685]Silver Chains игра[/url]
pisontorren0231
7th Sector играсимулятор готовкифильм Ассимиляцияигра Spintiresигра Arma 5

dianesm16

30.08.2019 20:31

Sexy teen photo galleries
http://xxxshemale.moesexy.com/?aubrie

kara zediker porn hi def free porn become a porn star purchase mummy dearest porn watch anime porn movies online

RimsKax

30.08.2019 21:52

отели в центре москвы у метро [url=https://kadashihotel.com/places_of_interest/]большая полянка гостиница[/url] бутик отель рядом с гумом

barmkgedon

30.08.2019 22:05

Àðòåì
Çàêëàäêè ìåòàäîí â Ìåíäåëååâñêå
Ñòàðûé Îñêîë
Ðåéêüÿâèê
ðóòðåêåð îðã îôèöèàëüíûé ñàéò âõîä
Àçåðáàéäæàí Ñóìãàéûò
Äèìèòðîâãðàä
Àðìåíèÿ Âàíàäçîð
Èòàëèÿ Ëèâîðíî
Õàñàâþðò
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü
Ìîñêâà Òðîïàð¸âî-Íèêóëèíî ÇÀÎ
Ìîñêâà Ñîêîëüíèêè ÂÀÎ
Ëèõòåíøòåéí
êàê âîéòè íà ðóòðåêåð ÷åðåç ÿíäåêñ
Ãàâð
Àíäîððà-ëà-Âåëüÿ
êóïèòü ëåãàëêó ñîëü ìåô
Ýëåêòðîñòàëü
øòåáîðã
Ðåàãåíò â Øóìèõå
Ìàëàãà
Ëàòâèÿ
Àçåðáàéäæàí Øèðâàí

Nancyspire

30.08.2019 22:33

Hi.
My name is Masha.
Looking for a man to meet. I will come to your area or meet me. I live very close.
My address

barmkgedon

31.08.2019 00:46

Èòàëèÿ Áàðè
÷åðåç ñêîëüêî íèêîòèí âûâîäèòñÿ
Ãðóçèÿ
Ìîñêâà Ñòðîãèíî ÑÇÀÎ
Êóïèòü Ìåôåäðîí Ñìîëåíñê
Copenhagen
Îêòÿáðüñêèé
Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñï.
Òóðöèÿ Òðàáçîí
Áðÿíñê
Òóðêìåíèÿ Òóðêìåíàáàò
Ãðóçèÿ Ñåíàêè
Sri Lanka
Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü
Áîðüáà ñî øâûð ìàãàçèíàìè
Êðàêîâ
Oman
Êóïèòü Ì¨Ä Âåðõíÿÿ Ñàëäà
Belarus
Õàñàâþðò
fabula temple 45 êóïèòü
Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñï.
Òîìñêàÿ îáëàñòü
Êèòàé

Caseysip

31.08.2019 01:25

XYZ|國中基測|基測|基測歷屆試題|命題光碟|基測中心|基測試題滿1000送200

http://xyz.net.tw/

tonykp16

31.08.2019 03:18

Hardcore Galleries with hot Hardcore photos
http://backoutshirts.instasexyblog.com/?devyn

best teen porn vid web search gay porn tpg porn cynthia k women and girl porn free cartoon shemale porn

Jméno:
E-mail:
Komentář:
« Zpět na seznam článků

PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz