Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod.

Jak na to: Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod. – Chybová hláška „Ordinální číslo 423 nebylo nalezeno v dynamicky propojované knihovně urlmon.dll“

OS: Windows XP

Důvod: Instalace více aktualizací včetně IE8.

 

Řešení předběžné:

Instalujte IE8 samostatně bez dalších aktualizací :-)

 

Řešení následné:

Přes správce úloh spusťte aplikaci „appwiz.cpl“, odinstalujte IE8 a restartujte. Po restartu samostatně provést aktualizaci na IE8 (ideálně předtím provést všechny ostatní aktualizace).

 

P.S.: appwiz.cpl se dá použít kdykoliv pro rychlé spuštění správce nainstalovaných programů :-)


Komentáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 |

barmkgedon

31.08.2019 03:28

Bratislava
êàê ñäåëàòü áîêñ
Òóðöèÿ Òðàáçîí
Þæíî-Ñàõàëèíñê
99ñì 9ñì 9ìì
Ìîñêâà Íàãàòèíñêèé Çàòîí ÞÀÎ
Çëàòîóñò
Íîâîñèáèðñê Öåíòðàëüíûé
Ðåñï. Áàøêîðòîñòàí
Áåëàðóñü
Ìîñêâà Ñîêîëüíèêè ÂÀÎ
Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ
Íîâî÷åáîêñàðñê
Òóëóçà
ïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ â ìèðå
Èðêóòñêàÿ îáëàñòü
Óôà
ïðè êàêîé òåìïåðàòóðå ñïèðò èñïàðÿåòñÿ ìåäëåííåå
Ãðóçèÿ Êóòàèñè
Íàíò
Êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â Êèðîâãðàäå
Romania
Ecuador
Ìîñêâà Áîãîðîäñêîå ÂÀÎ

rosalyndn1

31.08.2019 04:03

Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos
http://freecamchat.russianforlady.instasexyblog.com/?maryam

women happy trail porn mature outfit porn pornn store in joplin mo homemade school porn big amateur nipple porn tube movies

Nacharybok

31.08.2019 05:17

viagra for women dosage uncategorized
[url=http://rxviagracan.com]herb viagra for sale
[/url] viagra 5 mg online msn messenger
viagra for sale
- viagra 5mg works password
can you buy viagra in mexico3f

barmkgedon

31.08.2019 06:11

Ãåðìàíèÿ Äîðòìóíä
îïèàòû ëåêàðñòâà
Ãåðìàíèÿ Ìþíõåí
Íîðèëüñê
óãîëü äëÿ êàëüÿíà êóïèòü ìèíñê
Èðêóòñê
Ðåñïóáëèêà Òûâà
Íèãåðèÿ
Ïóøêèíî
Ìîñêâà Áèðþë¸âî Çàïàäíîå ÞÀÎ
Àíäîððà-ëà-Âåëüÿ
Èòàëèÿ Ôëîðåíöèÿ
Ãåðìàíèÿ Ãàìáóðã
Òîìñêàÿ îáëàñòü
Êóïèòü Òâ¸ðäûé Òàâäà
Great Britain
Êðàñíîÿðñê
Ãåðîèí â Íÿíäîìå
Èòàëèÿ Êàëüÿðè
Ìîñêâà Êðûëàòñêîå ÇÀÎ
êàê âûâåñòè ôåíàçåïàì èç îðãàíèçìà áûñòðî
Ìîñêâà Ìåùàíñêèé ÖÀÎ
Òóëüñêàÿ îáëàñòü
Òîëüÿòòè

fnmywuc

31.08.2019 06:48

CJQkoy fvtbdryzovjf, [url=http://ddiujqwxqwxj.com/]ddiujqwxqwxj[/url], [link=http://mfvkibixdrvh.com/]mfvkibixdrvh[/link], http://ezqnyowwdebl.com/

JeremyRot

31.08.2019 07:44

hOur company provides a wide variety of non prescription drugs. Look at our health website in case you want to look better with a help of health products. [url=http://r38p.buynowcytotec.com/da/billig-cytotec-et-consommation-29395.html]http://r38p.buynowcytotec.com/da/billig-cytotec-et-consommation-29395.html[/url] Our company offers supreme quality pills. Take a look at our health contributing website in case you want to look healthier. [url=http://k5.buynowcytotec.com/fi/halpoja-cytotec-dailey-36101.html]http://k5.buynowcytotec.com/fi/halpoja-cytotec-dailey-36101.html[/url] Our company provides generic pharmacy. Take a look at our health contributing website in case you want to improve your health. [url=http://q2l.buynowcytotec.com/de/misoprostol-ohne-rezept-in-der-schweiz-kaufen-77922.html]http://q2l.buynowcytotec.com/de/misoprostol-ohne-rezept-in-der-schweiz-kaufen-77922.html[/url] Our company provides a wide variety of non prescription products. Look at our health website in case you want to look healthier with a help general health products. [url=http://fn7.buynowcytotec.com/it/acquisto-misoprostol-generico-39023.html]http://fn7.buynowcytotec.com/it/acquisto-misoprostol-generico-39023.html[/url] Our company offers a wide variety of general health products. Visit our health contributing website in case you want to look better. http://9mk.buynowcytotec.com/sv/bestaella-cytotec-professional-22561.html Our company offers generic supplements. Take a look at our health contributing site in case you want to improve your health. [url=http://fn7.buynowcytotec.com/da/kob-misoprostol-pharmacy-10009.html]http://fn7.buynowcytotec.com/da/kob-misoprostol-pharmacy-10009.html[/url]
Our company provides a wide variety of non prescription drugs. Look at our health site in case you want to strengthen your health with a help of generic supplements. [url=http://h4l6.buynowcytotec.com/sv/bestaella-misoprostol-psychological-side-87510.html]http://h4l6.buynowcytotec.com/sv/bestaella-misoprostol-psychological-side-87510.html[/url] Our site offers a wide variety of non prescription drugs. Look at our health portal in case you want to look healthier with a help of general health products. [url=http://j7x.buynowcytotec.com/fr/misoprostol-prix-kangoo-neuf-98487.html]http://j7x.buynowcytotec.com/fr/misoprostol-prix-kangoo-neuf-98487.html[/url] Our company provides herbal healthcare products. Look at our health contributing site in case you want to look better. [url=http://jy36.buynowcytotec.com/fi/osta-misoprostolceales-3553.html]http://jy36.buynowcytotec.com/fi/osta-misoprostolceales-3553.html[/url] Our company offers herb-based non prescription products. Look at our health contributing website in case you want to look healthier. http://6u.buynowcytotec.com/no/misoprostol-kostnad-ecuador-32263.html Our company offers a wide variety of general health products. Look at our health contributing website in case you want to strengthen your health.

barmkgedon

31.08.2019 08:55

Ëèâàí
ïðåïàðàò òðàìàäîë îòçûâû
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
Ìàëüäèâñêèå îñòðîâà
ðàçíîâèäíîñòè ìàðèõóàíû
Ïðàãà
Ìîñêâà Îòðàäíîå ÑÂÀÎ
UAE
Ìîñêâà Ðàìåíêè ÇÀÎ
Ñî÷è
Íîâîñèáèðñêàÿ îáë.
Ãåðìàíèÿ Äþññåëüäîðô
Êðàñíîäàð
Äçåðæèíñê
Êóïèòü Ãàøèø â À÷èíñê
Ôèíëÿíäèÿ
Ìîñêâà Ñåâåðíîå Áóòîâî ÞÇÀÎ
Êóïèòü çàêëàäêè øèøêè â Ýíãåëüñå
Ñî÷è
Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ
èç ñïèðòà àëüäåãèä
Òóðöèÿ Ýëÿçûã
Ôèíëÿíäèÿ
Òóðöèÿ Ñòàìáóë

barmkgedon

31.08.2019 11:41

Ìîñêâà Õîðîø¸âî-Ìí¸âíèêè ÑÇÀÎ
áåëàÿ ãîðÿ÷êà îò àëêîãîëÿ
Copenhagen
Ðåóòîâ
îñíîâà äëÿ ïàðåíèÿ
Ãåðìàíèÿ Êåëüí
Áåëàðóñü Ãîìåëü
ßïîíèÿ
Àíêàðà
Íîâîñèáèðñê Æåëåçíîäîðîæíûé
Ìîíïåëüå
Èðëàíäèÿ
Norway
Áðåìåí
Ìåôåäðîí êàê ïðèíèìàòü
Ireland
Ìîñêâà Íàãàòèíñêèé Çàòîí ÞÀÎ
Ñòàô â Àðñåíüåâå
Òîëüÿòòè
Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü
Êîíîïëÿ èëè êàííàáèñ
Zagreb
Ñìîëåíñê
Êàçàõñòàí Òàëäûêîðãàí

Kristin Lep

31.08.2019 12:44

Окей парниша!

[img]https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/04/02/8/1491139547192251168.gif[/img]

Здесь смотри: [url=https://kok7.ru/video/kwmHy4c5xmw]Вот на чём Нельзя Экономить Ни В Коем Случае! Выгода, о которой знают только избранные...[/url]

Waynegeami

31.08.2019 13:39

[url=http://incest-onlain.com/]русское порно видео инцест с сестрой[/url]
– деление, кто наполнен качественными роликами с сексом. В нем принимают участие исключительно самые близкие люди, где также возможны различные невероятные извращения. Единственно здесь пара и сестра могут делать анальное порево, а дитя с матерью соответствовать безжалостный групповой секс с ее любовником. В этой категории видео дюже облако людей, которые кайфуют от нестандартного сношения, которое больше удовлетворяет их морально, хотя, физическое утешение здесь также находится на высоком уровне. Им нравится трахаться, несмотря на то, который к таким романам, разумеется и в целом, к инцест пореву приказ у большинства людей хватит неоднозначное.

[url=http://incest-onlain.com/porno-incest-babushka-i-vnuk/]реальное русское бабушка порно внук[/url]

[url=http://incest-onlain.com/porno-incest-brat-i-sestra/]порно спишь проснулся брат сестра[/url]

[url=http://incest-onlain.com/porno-incest-dedushka-i-vnuchka/]дедушка внучка эротика порно[/url]

[url=http://incest-onlain.com/porno-incest-mama-i-syn/]натуральный мама сын порно[/url]

[url=http://incest-onlain.com/porno-incest-papa-i-dochka/]бесплатный просмотр порно отца и дочери[/url]

barmkgedon

31.08.2019 14:26

Ìîíàêî
×åì çàìåíèòü ãàøèø â àïòåêå
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
Òáèëèñè
ñòàëà î÷åíü ìíîãî ïèòü âîäû
Ìîñêâà Ùóêèíî ÑÇÀÎ
Áëàãîâåùåíñê
Czech Republic
Êàëèíèíãðàä
Òóðöèÿ Ãàçèàíòåï
Áåðí
Êàçàõñòàí Ýêèáàñòóç
Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé
Àáó-Äàáè
êàëüêóëÿòîð íàìîòêè ñïèðàëè àòîìàéçåðà îíëàéí
Bratislava
Àçåðáàéäæàí Áàðäà
Êóïèòü Íàðêîòèêè â Öèìëÿíñêå
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Íåâñêèé
Íîâîìîñêîâñê
÷òî êóðÿò ÷åðåç êàëüÿí
Ìîñêâà Âûõèíî-Æóëåáèíî ÞÂÀÎ
Ñòîêãîëüì
Äàíèÿ

SEOtox

31.08.2019 16:26


[url=https://seorussian.ru]продвижение сайтов[/url] в москве и регионах, раскрутка сайта и поисковое продвижение в поисковых системах яндекс и google. выгодные цены, скидки постоянным клиентам. - [url=https://seorussian.ru]seorussian.ru[/url]

DennisAccer

31.08.2019 17:04

According to your wishes, I make the best jewelry with hand engraving. https://www.giftformotivation.com you can engrave various names, dates or symbols. I offer jewelry with different themes for guitarists, travelers, florists, etc.). This is a very special and personal gift for a Birthday, Christmas, or another special occasion

KeithRig

31.08.2019 17:08

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器


https://mic-shop.com/

barmkgedon

31.08.2019 17:10

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü
Êóïèòü Àçîò Ìåäíîãîðñê
Êèøèí¸â
Êîñòðîìà
Çàðèíñê êóïèòü çàêëàäêó MDMA Pills
Ìîñêâà Ïðîñïåêò ÂåðíàäñêîÇÀÎ
Òóðöèÿ Êàéñåðè
Ìîñêâà Âûõèíî-Æóëåáèíî ÞÂÀÎ
Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü
Dublin
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü
Ãåíóÿ
Ôèëèïïèíû
Òóðêìåíèÿ Äàøîãóç
Êóïèòü çàêëàäêè ìàðêè â Äîëèíñêå
Cyprus
New Zealand
õîðîøèé íåäîðîãîé òàáàê äëÿ êàëüÿíà
ÎÀÅ Àäæìàí
Rome
êàê çàéòè íà ñàéò äðóãîé ñòðàíû
Ìîñêâà Îðåõîâî-Áîðèñîâî Þæíîå ÞÀÎ
Êàëóãà
South Africa

Gloriaferne

31.08.2019 17:41

online casino games
[url=http://onlinelistcasino24.com/]online casino[/url]
casinos online
online casino slots
[url=http://onlinelistcasino24.com/]casino slots[/url]
slots online
online casino

barmkgedon

31.08.2019 19:53

Ìîñêâà Áàñìàííûé ÖÀÎ
òàáàêîêóðåíèå ôîòî
Vaduz
Italy
Êèíãñáóðã êóïèòü Ìåòàäîí
Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)
Ýëèñòà
Ðåóòîâ
Ìîíãîëèÿ
Íèêàðàãóà
Áèðìèíãåì
Minsk
Àëæèð
ÎÀÅ Äóáàé
vape áåç íèêîòèíà
Ìîëäîâà
Ìîñêâà Äîðîãîìèëîâî ÇÀÎ
áåñò íåò óãëåäàð ëè÷íûé êàáèíåò
Ìîñêâà Çàìîñêâîðå÷üå ÖÀÎ
Ëèïåöêàÿ îáëàñòü
ñèìïòîìû áåëîé ãîðÿ÷êè ïîñëå çàïîÿ
Mexico
Ivory Coast
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü

Mariatorie

31.08.2019 20:07

Нужен любовник или любовница?
Тогда вам необходим наш сайт.
[URL=http://clubmoskva.blogspot.com/intimnie-znakomstva-obuhova.html]Интимные знакомства обухова[/URL]

chelseacr2

31.08.2019 20:37

Hot photo galleries blogs and pictures
http://amayeurpornvid.miyuhot.com/?danielle

manic productions porn free jndian anal porn videos trini sex porn vidz misty jordan porn famous porn star pics

Aaronnax

31.08.2019 21:24

Привет! интересный у вас сайт!
Нашел хорошую базу кино: [b] лучшая фантастика 2018 года смотреть бесплатно [/b] [url=http://kinokub.net/]http://kinokub.net/[/url]
Тут: лучшие триллеры смотреть онлайн hd http://kinokub.net/triller/ рейтинг 2018
Тут: [url=http://kinokub.net/detektiv/]смотреть лучшие детективы hd[/url] смотреть новый хороший детектив список 2019
Здесь: http://kinokub.net/3301-zena-koroleva-voinov-snimetsya-v-seriale-schit.html «Зена – королева воинов» снимется в сериале «Щ.И.Т.» смотреть онлайн бесплатно
Здесь: http://kinokub.net/2710-helena-bonem-karter-sygraet-zhenu-svoego-pradeda.html

Jméno:
E-mail:
Komentář:
« Zpět na seznam článků

PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz