Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod.

Jak na to: Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod. – Chybová hláška „Ordinální číslo 423 nebylo nalezeno v dynamicky propojované knihovně urlmon.dll“

OS: Windows XP

Důvod: Instalace více aktualizací včetně IE8.

 

Řešení předběžné:

Instalujte IE8 samostatně bez dalších aktualizací :-)

 

Řešení následné:

Přes správce úloh spusťte aplikaci „appwiz.cpl“, odinstalujte IE8 a restartujte. Po restartu samostatně provést aktualizaci na IE8 (ideálně předtím provést všechny ostatní aktualizace).

 

P.S.: appwiz.cpl se dá použít kdykoliv pro rychlé spuštění správce nainstalovaných programů :-)


Komentáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 |

Michaelkat

31.08.2019 21:24

Привет всем участникам! прикольный у вас сайт!
Нашел обширную базу кино: [b] новые мультфильмы в хорошем hd качестве [/b] [url=http://kinobibly.ru/]http://kinobibly.ru/[/url]
Тут: [url=http://kinobibly.ru/semeynyy/]Лучшие семейные фильмы список[/url] смотреть бесплатно лучшие семейные фильмы рейтинг 2019
Здесь: смотреть фэнтези 2019 в хорошем качестве бесплатно http://kinobibly.ru/fentezi/ список 2019
Здесь: http://kinobibly.ru/10465-novye-chuzhoy-i-hischnik-poluchili-daty-relizov.html Новые «Чужой» и «Хищник» получили даты релизов
Тут: Авторы «Пилы» поработают над новым «Хэллоуином» [url=http://kinobibly.ru/5560-avtory-pily-porabotayut-nad-novym-hellouinom.html] Авторы «Пилы» поработают над новым «Хэллоуином» [/url]

Timothyident

31.08.2019 22:21

[url=http://pornnax.com/]порно жесть смотреть бесплатно хорошее качество[/url]
- качественное порно видео через популярных студий с красивыми девушками. Токмо новое и лучшее порно публикуется каждый погода и всё это можно даром коситься онлайн, скачать порно в HD alias на телефон. из популярных категорий: художественный русский секс, браззерс, анал, лесбиянки, зрелые милф, дойки и домашнее порно!
[url=http://pornnax.com/categories/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/]порно видео беременная мать[/url]

[url=http://pornnax.com/categories/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B4/]порно фото куколд сосет[/url]

[url=http://pornnax.com/categories/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/]порно брат сестру медсестру[/url]

[url=http://pornnax.com/categories/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8/]порно насильно негритянку[/url]

[url=http://pornnax.com/categories/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%8B/]порно американки неграми[/url]

barmkgedon

31.08.2019 22:36

Áðàòñê
Àëüôà ïèððîëèäèíîâàëåðîôåíîí ôîðìóëà
Êðàñíîäàð
Vaduz
òàáàê ìàê áàðåí îïèñàíèå
Íîâîñèáèðñê Äçåðæèíñêèé
Slovenia
Mongolia
Ìîñêâà Ïðåñíåíñêèé ÖÀÎ
Òâåðñêàÿ îáëàñòü
Òóðöèÿ Ýëÿçûã
Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ
Hungary
Ðîäîñ
ñóäîðîãè íà ôîíå àëêîãîëüíîé èíòîêñèêàöèè
Þæíî-Ñàõàëèíñê
Ìîñêâà Ëåôîðòîâî ÞÂÀÎ
Êóïèòü æèäêèé ýêñòàçè Ãóëüêåâè÷è
New Zealand
Ãðóçèÿ Çóãäèäè
ïàêåòû ñ ãðèïïåðîì
Áåëàðóñü Ãîìåëü
Ôèíëÿíäèÿ
Yerevan

elinorvw69

31.08.2019 22:53

Big Ass Photos - Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics
http://spearspornmovie.alypics.com/?brianne

car porn teens hot sexy indian girls naked porn real black amateur porn video porn 3d amatuer porn mature

dollieli18

31.08.2019 23:44

Daily updated super sexy photo galleries
http://largetitsmovies.bestsexymodels.fetlifeblog.com/?alycia

bigbooty porn hun porn young farm porn rauncy free porn vids ghanaian porn industry

RubenNat

01.09.2019 00:24

Приветствую всех! прикольный у вас сайт!
Нашел топ базу кино: [url=http://kinoserialtv.net/]смотреть сериал онлайн каменская хорошем качестве[/url]
Здесь: [url=http://kinoserialtv.net/uzhasy/]ужасы онлайн смотреть самое хорошее качество[/url] страшные ужасы онлайн бесплатно в хорошем качестве рейтинг 2019
Здесь: [url=http://kinoserialtv.net/kriminal/]лучшие криминальные русские фильмы онлайн[/url] лучшие криминальные фильмы смотреть онлайн бесплатно} список 2018
Здесь: http://kinoserialtv.net/8305-ostorozhno-obezyanki-1983-1997.html Осторожно, обезьянки (1983-1997) смотреть онлайн бесплатно
Тут: http://kinoserialtv.net/5794-hardkornoe-disko-hardkor-disko-2014.html

randiuf69

01.09.2019 01:07

New super hot photo galleries, daily updated collections
http://porn.bailot.hotblognetwork.com/?talia

bbw teen porn clips wire porn free movie poop porn videos long playing porn movies why men look at online porn

barmkgedon

01.09.2019 01:20

Ãåðìàíèÿ Ãàìáóðã
èíñàéò ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð
Òóðöèÿ Àäàïàçàðû
Áåëàðóñü Áðåñò
÷òî îçíà÷àåò çàêëàäêè
Guatemala
Ìîñêâà Áàñìàííûé ÖÀÎ
Íîâîñèáèðñê Æåëåçíîäîðîæíûé
Èðêóòñê
Êðèò
Ìîñêâà Äîðîãîìèëîâî ÇÀÎ
Ïàíàìà
Azerbaijan
Ìûòèùè
áîòîêñ íåëüçÿ àëêîãîëü
Áåëàðóñü Áîáðóéñê êàðòà
Èðëàíäèÿ
Äèöèêëîìèí ãèäðîõëîðèä
Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü
Âîëîãäà
Êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü a-PVP â Èæåâñêå
Ìîñêâà Ñîëíöåâî ÇÀÎ
Íàõîäêà
Àðõàíãåëüñê

debranu11

01.09.2019 01:43

My new hot project|enjoy new website
http://fantasyfreeporn.hotnatalia.com/?crystal

comedy porn pics erotic sensuous porn tubes the vision of escaflowne porn porn tpb working moms free amateur porn

Floydbrulk

01.09.2019 02:27

Our company offers a wide variety of non prescription products. Take a look at our health website in case you want to to feel healthier with a help health products. [url=https://o8c.bestessayonline.site/en/essay-buying-a-house-63931.html]https://o8c.bestessayonline.site/en/essay-buying-a-house-63931.html[/url] Our company provides a wide variety of non prescription products. Look at our health site in case you want to strengthen your health with a help of health products. [url=https://g1.bestessayonline.site/en/creative-resume-writing-service-81527.html]https://g1.bestessayonline.site/en/creative-resume-writing-service-81527.html[/url] Our company offers health products. Look at our health contributing site in case you want to feel better. [url=https://8a5x.bestessayonline.site/en/website-that-writes-essays-for-you-free-47517.html]https://8a5x.bestessayonline.site/en/website-that-writes-essays-for-you-free-47517.html[/url] Our company provides a wide variety of non prescription drugs. Visit our health portal in case you want to strengthen your health with a help general health products. [url=https://6od4.bestessayonline.site/en/narrative-essay-help-from-an-unexpected-source-84586.html]https://6od4.bestessayonline.site/en/narrative-essay-help-from-an-unexpected-source-84586.html[/url] Our company offers a wide variety of healthcare products. Take a look at our health contributing website in case you want to strengthen your health. https://ry86.bestessayonline.site/en/service-learning-reflection-paper-sample-91454.html Our company offers supreme quality pills. Look at our health contributing portal in case you want to strengthen your health. [url=https://i7n.bestessayonline.site/en/expository-essay-help-41325.html]https://i7n.bestessayonline.site/en/expository-essay-help-41325.html[/url]
Our company offers herb-based health products. Visit our health contributing portal in case you want to improve your health. [url=https://ry86.bestessayonline.site/en/research-thesis-proposal-88446.html]https://ry86.bestessayonline.site/en/research-thesis-proposal-88446.html[/url] Our company offers herb-based pharmacy. Visit our health contributing portal in case you want to look healthier. [url=https://rk3.bestessayonline.site/en/write-essay-service-cheap-60167.html]https://rk3.bestessayonline.site/en/write-essay-service-cheap-60167.html[/url] Our company provides herbal pharmacy. Look at our health contributing website in case you want to improve your health. [url=https://g1.bestessayonline.site/en/ghostwriter-needed-craigslist-43398.html]https://g1.bestessayonline.site/en/ghostwriter-needed-craigslist-43398.html[/url] Our company offers a wide variety of non prescription drugs. Take a look at our health site in case you want to to feel healthier with a help health products. https://6po.bestessayonline.site/en/book-review-writing-tips-2690.html Our company provides generic supplements. Take a look at our health contributing portal in case you want to strengthen your health.

SEOtox

01.09.2019 02:31


12 лет опыта seo: [url=http://seorussian.ru]продвижение сайтов[/url], оптимизация и раскрутка сайтов в московском b2b секторе - [url=http://seorussian.ru]seorussian.ru[/url]

dianymn

01.09.2019 02:47

employees issue relatives axe http://www.els74.com/home.php?mod=space&uid=10452 damned belongings streets eldest edwards

lkorpusnayaa

01.09.2019 03:04

Новости Саратова.[url=http://www.matrixplus.ru].[/url]. Посетите сайт Вести и новостей. [url=http://www.matrixplus.ru/vesti]Новости Москвы[/url]. Интересные стать. Автостиль. Автовыставки. Автозапчасти.

maryloucq11

01.09.2019 03:09

Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos
http://fistingteenporn.allproblog.com/?madyson

teacher porn pictures candace cameron bure porn free porn directory russian porn teen pics free bald pussy porn

RonnieEneve

01.09.2019 03:15

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

deidrebe18

01.09.2019 03:44

Hot teen pics
http://shegodstranny.allproblog.com/?yessenia

long videos porn trish stratus porn clips young underwear porn babes porn extrem video real big mens dicks free porn

elisaiv4

01.09.2019 05:14

Free Porn Galleries - Hot Sex Pictures
http://hugeboobnatural.instakink.com/?robin

porn movie dex free big tits porn to watch porn tube teen boys little hentia boy porn porn free sex video

tyronedx69

01.09.2019 05:43

Nude Sex Pics, Sexy Naked Women, Hot Girls Porn
http://freeporeonline.hotblognetwork.com/?montana

teen basketball porn porn star carmen doris vanessa czech porn teen cum dumpster porn porn post upload

Max

01.09.2019 05:52

Обратный звонок

barmkgedon

01.09.2019 07:04

Îìñêàÿ îáëàñòü
Ëûñüâà êóïèòü Êðèñòàëëû ì¸äà
Îìñêàÿ îáëàñòü
Êîñ
ëèðà òàáëåòêè
Êàëóãà
Îäèíöîâî
Áèéñê
Indonesia
Èòàëèÿ Ôåððàðà
À÷èíñê
Áîðäî
Ìîñêâà Êîíüêîâî ÞÇÀÎ
Ëèäñ
ðåáåíîê íàðêîìàíêè
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
Philippines
ìàãàçèí âîñòî÷íûõ ñïåöèé â ìîñêâå
Èðêóòñê
Þæíàÿ Êîðåÿ
êàê ïðîâåðèòü óðîâåíü ñèãíàëà àíòåííû
Íèæíèé Òàãèë
ßðîñëàâëü
Èçðàèëü

Jméno:
E-mail:
Komentář:
« Zpět na seznam článků

PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz