Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod.

Jak na to: Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod. – Chybová hláška „Ordinální číslo 423 nebylo nalezeno v dynamicky propojované knihovně urlmon.dll“

OS: Windows XP

Důvod: Instalace více aktualizací včetně IE8.

 

Řešení předběžné:

Instalujte IE8 samostatně bez dalších aktualizací :-)

 

Řešení následné:

Přes správce úloh spusťte aplikaci „appwiz.cpl“, odinstalujte IE8 a restartujte. Po restartu samostatně provést aktualizaci na IE8 (ideálně předtím provést všechny ostatní aktualizace).

 

P.S.: appwiz.cpl se dá použít kdykoliv pro rychlé spuštění správce nainstalovaných programů :-)


Komentáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 |

rehokas

03.08.2019 14:53

Êóïèòü çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â Õîòüêîâå
Êóïèòü çàêëàäêó Áîøêè â Ïåòóõîâî
Êóïèòü çàêëàäêè êðèñòàëëû â Äóðëåøòû
Êóïèòü çàêëàäêè êðèñòàëëû â Òàãàíðîã
Ñêîðîñòü â Ëèõîñëàâëå
Êóïèòü Êîêñ â Âûñîêîâñê
Êóïèòü çàêëàäêó Êîêñ â Ïðèåêóëè
Êóïèòü çàêëàäêó Ýêñòàçè â Íîâîñîêîëüíèêè
Íàðêîòèêè â Âûñîêîå
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòîäîí â Âîðñìå
Êóïèòü çàêëàäêè Ìåô â Áîëõîâ
ñîëü Òóëà
Êóïèòü çàêëàäêè ìàðêè â Ëàíãåïàñå
Çàêëàäêè ãàøèø â Áîëüøîé Êàìíå
Çàêëàäêè íàðêîòèêè â Ñåðàôèìîâè÷
ÌÄÌÀ Ëåñíîé
Êóïèòü çàêëàäêè ýêñòàçè â Êðàñíîïåðåêîïñêîñïàðèâàåòñÿ
Êóïèòü ñêîðîñòü â Íîâîõîïåðñê
Êóïèòü çàêëàäêè Àìôåòàìèí â Àðòàøàò
ñïàéñ Áàéêîíóð

ShaneAgolf

03.08.2019 16:23


[url=https://forum-biz.com/]дебетовые карты под обнал [/url] - ксива фсб, залив на карту без предоплаты

rehokas

03.08.2019 17:45

Êóïèòü Ìåòàìôåòàìèí â Âîëãîðå÷åíñêå
Êóïèòü Ýêñòàçè â Ãàâëè÷êóâ-Áðîä (Havlickuv Brod)
Àìô Àñèíî
Êóïèòü çàêëàäêè òðàìàäîë â Ñèìôåðîïîëå
Çàêëàäêè ãàø â Áàëòèéñê
ýêñòàçè Òóðêìåíáàøè
Çàêëàäêè êîêàèí â Áàëàøîâå
êóïèòü ñê â Áåëãîðîä
ðîññûïü â Ñîëèãàëè÷å
Ãàøèø â Òðîèöêå
êóïèòü ñîëü â Ôðÿçèíî
Çàêëàäêè Ìåô â Îçóðãåòè
Êóïèòü mdma â Ýëåêòðîñòàëü
Êóïèòü Ìåôåäðîí â Òåë÷ (Telc)
Êóïèòü Ãàø â Áåëàÿ Õîëóíèöà
Êóïèòü çàêëàäêó Ãåðîèí â Åãâàðä
Çàêëàäêè êðèñòàëëû â Âèëþ÷èíñê
êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ â Âàíàäçîð
Êóïèòü çàêëàäêè Ãàø â Ðóáöîâñê
Êóïèòü êðèñòàëëû â Ïëàñò

Peterallop

03.08.2019 20:09

Теплостар

[url=https://teplostar163.ru/]Бинар 5S купить[/url]

rehokas

03.08.2019 20:35

Çàêëàäêè Ñïèäû â Ñàÿíîãîðñê
Çàêëàäêè Ãàøèø â ßóíïèåáàëãà
Çàêëàäêè Øèøêè â Âÿçüìà
Çàêëàäêè Ñê â Áóèíñê
Ãàðèê Áðîííèöû
Ìåòîäîí â Ñåðîâå
Ýêñòàçè â Âåëüñêå
Çàêëàäêè Àìôåòàìèí â ßõðîìà
Êîêñ Äþðòþëè
ãåðû÷ Åêàòåðèíáóðã
Çàêëàäêè Ñêîðîñòü a-PVP â Ìèíåðàëüíûå Âîäû
Êóïèòü Øèøêè â Òðîèöê
Êóïèòü çàêëàäêè â Ñòóïèíå
Çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Êèçëÿðå
Êóïèòü Ìåôåäðîí â Ñîëü-Èëåöê
Çàêëàäêè ðåàãåíò â Âåëèêîì Ëóêå
Øèøêè â Ïë¸ñå
Êóïèòü Êîêîñ â Àéäàðêåí
Ñêîðîñòü a-PVP â Ñåìåíîâå
êóïèòü ìóêà â Ñîëíå÷íûé

EdwardHaw

03.08.2019 22:13

адвокат

[url=http://advokats-zp.com.ua/index.php/contacts]адвокат по разводу[/url]

MSNYCspeabar

03.08.2019 23:02

Are you an active individual and you do not have enough time for cleaning? It is for you that we offer the maid solution (inbound maid).

We will pick an expert cleaning company to do cleansing on-site in NY. We will assist fix the trouble of cleaning as effectively as possible, rewarding and as soon as possible.

An application for calling house cleanings is finished within 30-60 mins, depending upon where the cleaning expert is located closest to the place of work.

Pursuing sanitation and also order takes our priceless hours as well as mins daily. We will happily take on your cares - in the part that worries the cleanliness and also order in your home. Take pleasure in leisure time, enjoyable as well as socializing with your enjoyed ones, as well as house maid service Staten Island will make sure to conserve you from daily difficulties! Our maid New York City will certainly arrive at your convenience, tidy up and also go. You no more require to respect sanitation, you can spend time on yourself!

You do not have sufficient time to take note of such aggravating trifles, like dust built up on the racks or a faded mirror, and also it is from these trifles that the general form of living and our well-being are developed. That is why relying on maid service NJ to cleanse your area you get maximum outcomes with minimal expenditure of your money and time. We are fully responsible for the safety and security of your residential or commercial property and also guarantee the top quality of our maid service.

rehokas

03.08.2019 23:24

Êóïèòü êðèñòàëëû â Íîâîäâèíñê
koupit v Karlove Studance
Çàêëàäêè Ãåðà â Êîãàëûì
Êóïèòü Ìàðêè â Êàíàø
êóïèòü ñêîðîñòü â Áàëòèéñê
Çàêëàäêè Ëñä â Òâåðü
Êóïèòü çàêëàäêó Êîêîñ â Ñû÷åâêà
ãåðîèí Àðòåìîâñê
Çàêëàäêè ñêîðîñòü â Àíèâå
Êóïèòü çàêëàäêó Øèøêè â Íîâîêóçíåöê
Çàêëàäêè Øèøêè â Àíàïà
Êóïèòü Ìåòàäîí â Êðàñíûé Õîëì
Ãåðà Ëàí÷õóòè
Çàêëàäêè ìåôåäðîí â Îìñê
Êóïèòü çàêëàäêó Ìåä â Ìèíóñèíñê
Ìåä Èíñàð
Êóïèòü çàêëàäêè Ãåðîèí â Ñåâåðîäâèíñê
Êóïèòü çàêëàäêè øèøêè àê47 â Áåëîðåöêå
Êóïèòü Êîêñ â Òîëî÷èí
Êóïèòü çàêëàäêè Øèøêè â Âåäè

JasonLunty

04.08.2019 01:55

generic cafergot

rehokas

04.08.2019 02:11

Êóïèòü Ìåòàäîí â ßõèìîâ (Jachymov)
çàêëàäêè Íàðêîòèêè Ëóãàíñê
Êóïèòü Ìàðêè â Èçîáèëüíûé
Çàêëàäêè Íàðêîòèêè â Âëàäèìèð
Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ â Ñòàðèöå
çàêëàäêè â Æèðíîâñêå
Psilocybe â Ãåîðãèåâñêå
Ãåðîèí Ìàíòóðîâî
Íàðêîòèêè Þæà
Êóïèòü Ìàðêè â Êèçëÿð
Êóïèòü çàêëàäêó Ãåðîèí â Åðåéìåíòàó
Êóïèòü Ìåô â Áàëàøèõà
Ñïèäû Áàëâè
Êóïèòü çàêëàäêè Àìôåòàìèí â Çàèíñê
Çàêëàäêè Ãàøèø â Ðûáèíñê
Çàêëàäêè ñêîðîñòü â Êèñëîâîäñê
Ìåôåäðîí Ïåòåðãîô
Çàêëàäêè Ãàø â Ñóõîé Ëîã
Êóïèòü çàêëàäêè â Íîâîäâèíñê
Êóïèòü çàêëàäêó ÌÄÌÀ â Êèðæà÷

Anthonystono

04.08.2019 02:53

kinokrad.co кино онлайн
фильмы онлайн kinokrad.co

rehokas

04.08.2019 05:06

Çàêëàäêè øèøêè â Ìàðêñå
êóïèòü ìóêà â Îðñê
Çàêëàäêè Áîøêè â Î÷åð
Êóïèòü Ãåðîèí â Ïòãíè
Ãàøèø â Ñåâåðîìîðñêå
Ìåä Äåìèäîâ
Ãàøèø Êåäàéíÿé
Êóïèòü çàêëàäêó Øèøêè â Êóðòàìûø
Êóïèòü mdma â Ëàêèíñê
Êóïèòü çàêëàäêó Êîêîñ â Ëûñêîâî
Ìàðêè Ãàâàð
Çàêëàäêè ìåä â Ñåâåðñê
Çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â Êàìûøèíå
çàêëàäêè â Ñîëü-èëåöêå
Çàêëàäêè Ãåðà â ×åðåïàíîâî
êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü a-PVP â Ìèðíûé
Êóïèòü çàêëàäêó Ñïèäû â Øåáåêèíî
Ìàðêè Ñåâåðî-Êóðèëüñê
Çàêëàäêè Ãàøèø â Äÿòëîâî
Êóïèòü òðàìàäîë â Øóÿ

GIVYcerie

04.08.2019 06:17

[url=http://remmont.com/category/car/]compare car insurance quotes
[/url]
New jersey population 2015 ^ Video
Union, New Jersey (NJ 07083) profile: population, maps, real estate, averages, homes, statistics, relocation, travel, jobs, hospitals, schools, crime, moving, houses, news, sex offenders New jersey population 2015 Union, New Jersey Union: Union Township Municipal Building Union: Dogwood on my street in Union Twp 2 Union: Japanese Maple on Beechwood Ave In Union near Connecticut Farms Union: Dogwood on my street in Union Twp Union: Close up Dogwood in Union Twp Union: italian festival ’09 union, nj Union: italian festival ’09 Union: brookside drive union, nj Union: Union Twp Firehouse Union: Entrance to Kean University Submit your own pictures of ...
The post [url=http://free.remmont.com/new-jersey-population-2015-video/]New jersey population 2015 ^ Video[/url] appeared first on [url=http://free.remmont.com] Free[/url] .


[url=http://law.remmont.com]Debt News[/url]
http://favdl.net/forum/viewtopic.php?f=20&t=16583&p=239821#p239821
http://world-kubb.de/?&guestbook
http://jackie-chan.ru/guestbook.php4
http://dawah-h.com/node/109?page=3677#comment-36797
http://basketinforum.com/viewtopic.php?f=15&t=53857

CharlesBak

04.08.2019 06:33


[url=https://forum-biz.com/forum/86-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B/]схемы заработка в интернете [/url] - где купить военный билет, кардинг обнал

Emmittsot

04.08.2019 06:41

日本片商合法授權 極道光碟屋 台中AV女優光碟店 日本片商合法授權 – AV女優光碟.名器專賣(未滿18歲禁止)

http://avgood-store.com/

rehokas

04.08.2019 08:20

Норвегия кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Malta кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Казахстан Караганда кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Москва Ховрино САО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Стерлитамак кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Италия Болонья кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Singapore кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Великобритания кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Дербент кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Москва Раменки ЗАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Элиста кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Jordan кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Саудовская Аравия кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Ватикан кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Македония кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Тирана кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Новосибирск Железнодорожный кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Москва Войковский САО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Москва Донской ЮАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
France кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Генуя кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Сызрань кокаин, амфетамин, брошка или шишка

WilliamCit

04.08.2019 08:35

A- bib clips PTHC CP

http://freetexthost.com/mtqadbnf0v

freetexthost.com/mtqadbnf0v

https://h0m.ru/t551r

h0m.ru/t551r

CharlesWar

04.08.2019 09:40

hOur company provides a wide variety of non prescription products. Look at our health portal in case you want to strengthen your health with a help of generic supplements. [url=https://ar86.cbdbesteuro.com/it/amoxil-5-mg-28-compresse-prezzo-84186.html]https://ar86.cbdbesteuro.com/it/amoxil-5-mg-28-compresse-prezzo-84186.html[/url] Our company offers a wide variety of non prescription products. Look at our health website in case you want to look healthier with a help generic supplements. [url=https://a7.cbdbesteuro.com/no/salg-metformin-pastillas-94659.html]https://a7.cbdbesteuro.com/no/salg-metformin-pastillas-94659.html[/url] Our company offers a wide variety of supplements. Take a look at our health contributing website in case you want to feel better. [url=https://d7l3.cbdbesteuro.com/sv/rea-fildena-etki-77746.html]https://d7l3.cbdbesteuro.com/sv/rea-fildena-etki-77746.html[/url] Our company provides a wide variety of non prescription products. Visit our health website in case you want to look healthier with a help of health products. [url=https://f5t.cbdbesteuro.com/fr/vente-lady-era-fhh-10976.html]https://f5t.cbdbesteuro.com/fr/vente-lady-era-fhh-10976.html[/url] Our company offers a wide variety of non prescription products. Take a look at our health website in case you want to look healthier with a help generic supplements. https://3pa7.cbdbesteuro.com/da/ordre-hydrochlorothiazide-max-36288.html Our company offers a wide variety of non prescription drugs. Take a look at our health website in case you want to to feel healthier with a help of general health products. [url=https://1b.cbdbesteuro.com/nl/prednisone-online-tabs-61109.html]https://1b.cbdbesteuro.com/nl/prednisone-online-tabs-61109.html[/url]
Our company provides a wide variety of non prescription drugs. Take a look at our health website in case you want to feel better with a help of generic supplements. [url=https://8d.cbdbesteuro.com/nl/kamagra-online-learning-98381.html]https://8d.cbdbesteuro.com/nl/kamagra-online-learning-98381.html[/url] Our site offers a wide variety of non prescription drugs. Take a look at our health portal in case you want to feel better with a help general health products. [url=https://n28r.cbdbesteuro.com/de/cytotec-kaufen-griechenland-86293.html]https://n28r.cbdbesteuro.com/de/cytotec-kaufen-griechenland-86293.html[/url] Our company offers health products. Look at our health contributing website in case you want to look better. [url=https://5t.cbdbesteuro.com/de/lasix-online-kaufen-gefaehrlich-70845.html]https://5t.cbdbesteuro.com/de/lasix-online-kaufen-gefaehrlich-70845.html[/url] Our company offers health and related products. Visit our health contributing website in case you want to improve your health. https://b6p.cbdbesteuro.com/de/zithromax-ohne-rezept-kaufen-in-deutschland-8848.html Our company provides a wide variety of non prescription drugs. Look at our health site in case you want to strengthen your health with a help health products.

BillyKeelm

04.08.2019 10:26

[url=https://hydra-2019.net]гидра сайт[/url] - hydra зеркала, hydra зеркала

WayneOvern

04.08.2019 13:24

[url=https://hydraonion-2019.com]гидра магазин тор[/url] - гидра интернет магазин, hydra закладки

Jméno:
E-mail:
Komentář:
« Zpět na seznam článků

PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz