Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod.

Jak na to: Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod. – Chybová hláška „Ordinální číslo 423 nebylo nalezeno v dynamicky propojované knihovně urlmon.dll“

OS: Windows XP

Důvod: Instalace více aktualizací včetně IE8.

 

Řešení předběžné:

Instalujte IE8 samostatně bez dalších aktualizací :-)

 

Řešení následné:

Přes správce úloh spusťte aplikaci „appwiz.cpl“, odinstalujte IE8 a restartujte. Po restartu samostatně provést aktualizaci na IE8 (ideálně předtím provést všechny ostatní aktualizace).

 

P.S.: appwiz.cpl se dá použít kdykoliv pro rychlé spuštění správce nainstalovaných programů :-)


Komentáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |

gekllokjwer

23.10.2019 02:30

Èòàëèÿ
Íåéìåãåí
Õâàëûíñê
Âîëîãäà
Ìîñêâà Çàïàäíîå Äåãóíèíî ÑÀÎ
Òðèåñò, Èòàëèÿ
Ìîðîçîâñê
Áàëè-Óëóâàòó
Êîïåéñê
×óäîâî
Îçóðãåòè
Àìáàëàíãîäà, Øðè-Ëàíêà
Áåðåçîâêà
Ñòàìáóë, Òóðöèÿ
Ìîñêâà Íîâîãèðååâî ÂÀÎ
Íàññôåëä
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Êîëïèíñêèé ðàéîí
×åðíîãîðèÿ

gekllokjwer

23.10.2019 04:57

Íàãàòèíî-Ñàäîâíèêè
Ãðåíîáëü, Ôðàíöèÿ
Ýðçóðóì
Îçåðî Âåðòåðçåå
Òàãàíðîã
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
Èðêóòñê
Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü
Áàä-Âàëüòåðñäîðô
Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü
Êîíüÿ, Òóðöèÿ
Ñèìôåðîïîëü
Ýêèáàñòóç
Êàçàõñòàí Òàëäûêîðãàí
Àíòàëüÿ, Òóðöèÿ
Ñåðäîáñê
Ǹëüäåí & Îòöòàëü
Âÿòñêèå Ïîëÿíû

gekllokjwer

23.10.2019 07:57

Áèðìèíãåì
Óëàí-Óäý
Áèéñê
Ïàéòóã
Ðåêëèíãõàóçåí
Êàò÷áåðã
Òàðàç
Äèæîí, Ôðàíöèÿ
Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü
Âèòåáñê
Áðþññåëü, Áåëüãèÿ
Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñï.
Àðòåì
Îðøà, Áåëàðóñü
Ìåðàíî
Ìîñêâà ðàéîí Ìîñêâîðå÷üå-Ñàáóðîâî
Ëèññàáîí, Ïîðòóãàëèÿ
Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü

calliebq1

23.10.2019 08:43

Sexy photo galleries, daily updated pics
http://pokemomporn.moesexy.com/?xiomara

jojo dancer porn gold porn yubes homemade porn vides netdog porn filter review you porn moms like to party

lynnetteqp1

23.10.2019 10:15

Daily updated super sexy photo galleries
http://supersexylove.bestsexyblog.com/?jillian

free russian porn pictures amature teen porn movies morgan layne porn amateur home porn top 100 free amateur teen porn videos

Jméno:
E-mail:
Komentář:
« Zpět na seznam článků

PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz