Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod.

Jak na to: Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod. – Chybová hláška „Ordinální číslo 423 nebylo nalezeno v dynamicky propojované knihovně urlmon.dll“

OS: Windows XP

Důvod: Instalace více aktualizací včetně IE8.

 

Řešení předběžné:

Instalujte IE8 samostatně bez dalších aktualizací :-)

 

Řešení následné:

Přes správce úloh spusťte aplikaci „appwiz.cpl“, odinstalujte IE8 a restartujte. Po restartu samostatně provést aktualizaci na IE8 (ideálně předtím provést všechny ostatní aktualizace).

 

P.S.: appwiz.cpl se dá použít kdykoliv pro rychlé spuštění správce nainstalovaných programů :-)


Komentáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 |

FastdrLIM

27.08.2019 00:55

Наркологический центр "Свобода"
Свободный выбор счастливого завтра!
Реабилитационный центр “Свобода” в Киеве предлагает комплексную помощь в лечении алкоголизма и наркомании. Наша программа затрагивает все сферы жизнедеятельности зависимого, поэтапно восстанавливая каждую из них.
Я знаю, очень у многих людей есть близкие,
друзья у которых есть проблемы с алкогольной
или наркотической зависимостью.
Центр реабилитации наркозависимых
Свобода в Киеве поможет вам . Я сам прошел Лечение в данном центре
и с уверенностью могу сказать, это работает
[url=https://svoboda.in.ua/]Лечение алконаркозависимости-Центр реабилитации Свобода[/url]
[url=https://svoboda.in.ua/lechenie-narkomanii-kiev/]Лечение наркомании[/url]
[url=https://svoboda.in.ua/lechenie-alkogolizma-kiev/]Лечение алкоголизма[/url]
[url=https://svoboda.in.ua/articles/narkotiki-parallelnyj-mir-bez-vozvrata/]Наркотики-параллельный мир без возврата[/url]
[url=https://svoboda.in.ua/]программа 12 шагов центр Свобода[/url]

barmkgedon

27.08.2019 01:23

Êóïèòü Øìàëü Çàäîíñê
òðèãàí ä ýôôåêòû îò ïåðåäîçèðîâêè
Îáîÿíü êóïèòü Êóïèòü îïèàòû: ãåðîèí, ìåòàäîí, ëèðèêà, õìóðûé, ì¸ä
èç ÷åãî äåëàþò àíàøó
Îòçûâû î ìàãàçèíå êðèñòàëë
ýëåêòðîííûé êàëüÿí ñ íèêîòèíîì
Íàðêîòèêè â Ìàìàäûøå
õèì ôîðìóëû íàðêîòèêîâ
ïî÷åì êîêàèí
ïðîäàì ñåìåíà êîíîïëÿíûå
àëêîãîëü è ëåêàðñòâà íåñîâìåñòèìû
Çàêëàäêè ëèðèêà â Äàëüíåðå÷åíñêå
êîìïðåññèîííàÿ áóìàãà ÷åì çàìåíèòü
Ñòèõè ñêàæåì íàðêîòèêàì íåò
https narco24 biz
Êóïèòü IKEA Íîâîàëåêñàíäðîâñê
çàáèâêà êàëüÿíà íà ôðóêòàõ
Óñèëèòåëè Rega
Êóïèòü ìàðèõóàíà Ñóñóìàí
ñêîëüêî âûâåòðèâàåòñÿ àëêîãîëü èç îðãàíèçìà âîäêà
ñêîëüêî âðåìåíè âûâåòðèâàåòñÿ âîäêà
ïðåäèêàòíàÿ ñòàòüÿ
Äîðîãîáóæ êóïèòü Òðèïòàìèíû
Òîììîò êóïèòü êðåê

MartyCheld

27.08.2019 01:57

【後宮情色網】提供最新無碼有碼A片,其中包含各類無碼有碼DVD http://www.av-50.com/

benleday

27.08.2019 02:25

Pills buy tadalafil generic cialis online buy cialis online canada buy buy generic cialis online trusted payday loans fast cash

barmkgedon

27.08.2019 04:11

Êóïèòü Ãåðà Åññåíòóêè
ñóäîðîãè ó àëêîãîëèêîâ
Êóïèòü ìåòîäîí â Þáèëåéíîì
Ñòàô â Îñòðîãîæñêå
êóïèòü íàñàäêó íà áóòûëêó
Ìåòîäîí â Ëûñüâå
Îòêðûòü ðóñäîñóã â îáõîä áëîêèðîâêè ðîñêîìíàäçîð
ËÑÄ 24 ØÄ 4 ÿðóñà ñâåòîäèîäîâ
Êóïèòü Ìåò Ñåâåðîóðàëüñê
Ôñêí ÷òî òàêîå
ôîðìóëà çàêèñü àçîòà
ñìîê ÷òî ýòî
íàøàòûðíûé ñïèðò â ìåäèöèíå
òèãóàíèíè êóïèòü
êàôåëüíèêîâà îëåñÿ íàðêîçàâèñèìîñòü
êàê âëèÿåò íàñâàé íà îðãàíèçì
øàìàíñêèé êîñìîñ ñòèâ àéëåòò
êàê ïðàâèëüíî âäûõàòü âåéï
Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Ñóðàæå
êàê ïóñêàòü êîëüöà èç äûìà êàëüÿíà
ëå÷åíèå æåíñêîãî àëêîãîëèçìà ïî äîâæåíêî â ìîñêâå
Çàâèòèíñê êóïèòü Êðèñòàëëû ì¸äà
Öåíà îäíîãî áèòêîèíà â ðóáëÿõ
Êëàä ïåðìü îôèöèàëüíûé ñàéò

Aaronpsync

27.08.2019 04:35

Заботитесь о безопасности своего объекта и сроках сдачи?
Решение ваших задач — материал от опытного производителя без посредников

Бетон низкого качества — бич современного строительства в Москве и регионе. Низкопробный раствор приводит к плачевным результатам вплоть до обрушения готовых конструкций. А это не только колоссальная потеря средств застройщика, но и прямая угроза жизни людей.

Вторая, не менее сложная ситуация, связанная с бетоном, — задержки его поставок на объект. Отсюда простои в работе, срывы плана и в конечном итоге опять же финансовые убытки.

Компания «Бетонная Индустрия» готова избавить вас сразу от двух проблем. Как мы это делаем:

1. Производим растворы любых марок от М 100 до М 500 на СВОЕМ предприятии. Строго контролируем соответствие продукта стандартам и отвечаем за качество многолетней репутацией.
2. Доставляем бетон в любую точку Москвы и Одинцовского района с помощью СОБСТВЕННОЙ специализированной техники. Привозим заказ на объект точно в установленный срок.
Налаженное производство и отсутствие посредников позволяют нам сохранять оптимальные цены на все виды продукции. Самые востребованные сейчас:

• М300 от 3800 руб/м?
• М350 от 3950/м?
• М400 от 4100/м?
Готовы выйти на новый уровень строительства — без потерь, рисков, лишних затрат? Все подробности на сайте http://beton-industry.ru. Звоните по телефону +7(925) 450-11-97, и мы начнем сотрудничество уже сегодня.

Rayzondjaisp

27.08.2019 04:40

cialis 10mg or 20mg website
[url=http://pharmshop-online.org]cialis online
[/url] acquisto cialis generico italia
generic cialis usa
- what is cialis super active
cialis 20mg dosage find all posts by

MichaelEstig

27.08.2019 06:05

порно онлайн в бане http://pornosekserotika.com/
порно без регистрации милфы http://pornosekserotika.com/categories/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%84/
[url=http://pornosekserotika.com/categories/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%BE%D0%BF%D1%8B/]порно рвут жопы большими[/url]
[url=http://pornosekserotika.com/categories/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5/]смотреть домашнее русское порно без регистрации[/url]
[url=http://pornosekserotika.com/categories/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/]порно трахнул большим членом[/url]
порно матюра межрассовое http://pornosekserotika.com/categories/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5/

allisonuo60

27.08.2019 06:53

Daily updated super sexy photo galleries
http://lesbianpornpics.relayblog.com/?alexandria

any porn film pasionate gay porn marching band uniform porn whats the best free porn site raunchy porn forums

Wricialk

27.08.2019 07:03

Cialis coupons cheap cialis buy cialis no prescription cialis online poor credit loans online loans for bad credit

nanetteyk3

27.08.2019 07:21

Daily updated super sexy photo galleries
http://pornhotty.adablog69.com/?kendall

disney hanna montana porn something different porn vids map of porn sites find gals porn samantha samson free porn

barmkgedon

27.08.2019 07:27

Ðîññûïü â Àðçàìàñå
Àçàëåïòèí îòçûâû ïàöèåíòîâ
Ãåðîèí â Éîøêàð-îëå
Êóïèòü Ãåðèê Ìàìàäûø
Çàêëàäêè ñêîðîñòü a-PVP â Ñîëèãàëè÷å
Êóïèòü Ñïèäû Ñåâåðñê
ìîæíî ëè ïðèíèìàòü ôåíàçåïàì ñ ýêñòàçè
êóïèòü êóðèòåëüíóþ ñêîðîñòü
Ïåðâèòèí è ìåòàìôåòàìèíû
Êóïèòü Àìôåòàìèí â Òîáîëüñê
Êóïèòü áîøêè â Êðàñíîçàâîäñê
ñóìêà äëÿ êàëüÿíà õàëèë ìàìóí
íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð â òàãàíðîãå
Øèøêè àê47 â Êèíåøìå
Êóïèòü Êðèñòàëû â Òåéêîâî
Êóïèòü ÌÄÌÀ ðîçîâûå Ïðîêîïüåâñê
Êóïèòü Ãàø Ñòàðûé Îñêîë
lg hg2 18650 êóïèòü
ãðå÷åñêàÿ âîäêà êàê ïèòü
Êóïèòü Êåêñ Äèãîðà
Êóïèòü Ìåò Áàáàåâî
Êðóïêè êóïèòü cocaine
gixom baked milk
ìîæíî ëè êóðèòü ýëåêòðîííûå ñèãàðåòû â îáùåñòâåííûõ

mattievb18

27.08.2019 08:05

Big Ass Photos - Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics
http://estellaporn.adablog69.com/?judith

mature boy gay porn videos porn girl takes 2 dicks free porn tall blonde masturbates anna marek teen porn aunt rides nephews cock porn

JamesSic

27.08.2019 14:49

Our company provides a wide variety of non prescription drugs. Look at our health website in case you want to to improve your health with a help general health products. [url=https://5z5p.sportpharm.site/de/bayer-testoviron-preissenkung-58015.html]https://5z5p.sportpharm.site/de/bayer-testoviron-preissenkung-58015.html[/url] Our company provides generic pharmacy. Visit our health contributing portal in case you want to look healthier. [url=https://4c1m.sportpharm.site/fi/jotta-methenolone-acetate-bulgaria-53406.html]https://4c1m.sportpharm.site/fi/jotta-methenolone-acetate-bulgaria-53406.html[/url] Our company provides a wide variety of non prescription drugs. Look at our health website in case you want to to feel healthier with a help of generic supplements. [url=https://3l.sportpharm.site/de/cheapest-methyltestosterone-online-uk-69161.html]https://3l.sportpharm.site/de/cheapest-methyltestosterone-online-uk-69161.html[/url] Our company offers a wide variety of non prescription drugs. Look at our health portal in case you want to to improve your health with a help of health products. [url=https://1c.sportpharm.site/da/ordre-oxandrolone-what-dosage-48566.html]https://1c.sportpharm.site/da/ordre-oxandrolone-what-dosage-48566.html[/url] Our company provides a wide variety of non prescription products. Visit our health site in case you want to to feel healthier with a help of generic supplements. https://1h.sportpharm.site/es/venta-testosterone-undecanoate-over-night-33661.html Our company provides a wide variety of non prescription drugs. Take a look at our health website in case you want to to improve your health with a help generic supplements. [url=https://t5.sportpharm.site/sv/nandrolone-laurate-inget-recept-schuimpjes-92918.html]https://t5.sportpharm.site/sv/nandrolone-laurate-inget-recept-schuimpjes-92918.html[/url]
Our company provides a wide variety of non prescription drugs. Take a look at our health site in case you want to to feel healthier with a help of general health products. [url=https://5r.sportpharm.site/de/testosterone-enanthate-ohne-rezept-erfahrungsberichte-6663.html]https://5r.sportpharm.site/de/testosterone-enanthate-ohne-rezept-erfahrungsberichte-6663.html[/url] Our company offers a wide variety of general health products. Visit our health contributing site in case you want to strengthen your health. [url=https://p59k.sportpharm.site/es/venta-de-testosterone-blend-neuquen-28761.html]https://p59k.sportpharm.site/es/venta-de-testosterone-blend-neuquen-28761.html[/url] Our company offers safe pharmacy. Look at our health contributing website in case you want to feel healthier. [url=https://5fv9.sportpharm.site/da/kob-testolent-vou-52827.html]https://5fv9.sportpharm.site/da/kob-testolent-vou-52827.html[/url] Our company offers herb-based general health products. Look at our health contributing site in case you want to feel better. https://hx8.sportpharm.site/es/venta-testosterone-crme-addiction-72929.html Our company offers general health products. Visit our health contributing site in case you want to strengthen your health.

bettyeia1

27.08.2019 15:04

Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos
http://freeporeonline.hotblognetwork.com/?angelica

free porn fucked and killed video natiest porn tubes old lesbian porn videos you tube amature porn free cable guy porn

acieqoli

27.08.2019 15:34

[url=http://mewkid.net/order-amoxicillin/]Amoxicillin[/url] Amoxicillin Online tox.xaaw.pelit.cz.ohb.uz http://mewkid.net/order-amoxicillin/

ujuxozubaho

27.08.2019 15:52

[url=http://mewkid.net/order-amoxicillin/]Buy Amoxicillin[/url] Amoxicillin No Prescription aij.djat.pelit.cz.qed.ww http://mewkid.net/order-amoxicillin/

marymc2

27.08.2019 16:18

New project started to be available today, check it out
http://talktolesbians.xblognetwork.com/?elizabeth

free hipppy porn videos fat girls black dick porn teenie porn yube cruel gehorsam porn jankie chan adventures porn

RobertGub

27.08.2019 16:57

Hello. And Bye.

esomaJef

27.08.2019 18:42

cheap cialis cheap cialis online cheap viagra payday express cheap viagra

Jméno:
E-mail:
Komentář:
« Zpět na seznam článků

PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz