Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod.

Jak na to: Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod. – Chybová hláška „Ordinální číslo 423 nebylo nalezeno v dynamicky propojované knihovně urlmon.dll“

OS: Windows XP

Důvod: Instalace více aktualizací včetně IE8.

 

Řešení předběžné:

Instalujte IE8 samostatně bez dalších aktualizací :-)

 

Řešení následné:

Přes správce úloh spusťte aplikaci „appwiz.cpl“, odinstalujte IE8 a restartujte. Po restartu samostatně provést aktualizaci na IE8 (ideálně předtím provést všechny ostatní aktualizace).

 

P.S.: appwiz.cpl se dá použít kdykoliv pro rychlé spuštění správce nainstalovaných programů :-)


Komentáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |

barmkgedon

14.08.2019 01:35

Èïð
Ñïàéñ â Äæàíêîéîñïàðèâàåòñÿ
Âàáêåíò
Áëàãîâåùåíñê
Çàêëàäêè ðåàãåíò â Ãóñèíîîç¸ðñêå
Ãåðìàíèÿ Ãàìáóðã
Àýðîïîðò
Ñî÷è
Òóðöèÿ Ñàìñóí
Áàðíàóë
Êóëüñàðû
Óôà
Èòàëèÿ Íåàïîëü
Æóêîâñêèé
ïî÷åìó ïîñëå ñíà õî÷åòñÿ ïèòü
Íÿçåïåòðîâñê
Âàëëåòòà
àëêîãîëü è äþôàñòîí ñîâìåñòèìîñòü
Ãàìáóðã
Japan
êàïñóëà ìàãàçèí ñïá â ýòàæàõ
Èíîçåìöåâî
Ñòðàñáóðã
Êåëüí

jordanio60

14.08.2019 03:44

Hot teen pics
http://alannapornstar.miyuhot.com/?anais

lady hokage porn emma watson toon porn free senior citizens hving serx porn jolie porn satr amateaur porn for free

Realtytredy

14.08.2019 04:01

Подобрал полезные блоги по недвижимости:
http://simoncsix25925.shotblogs.com
http://erickiynd58147.tblogz.com
http://ianujzo92592.blogkoo.com
http://reidmcrh603691.shotblogs.com
http://kupitzemelnyyuchastok30km.full-design.com

barbaravq18

14.08.2019 07:32

Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos
http://shemales.hotshemale.danexxx.com/?destiny

one testicle porn is amand bynes doing porn porn uncensored free compilation free zombie porn zzz retro vintage porn clips

averena24brutt

14.08.2019 07:46


[url=http://averena24.ru]медицинская книжка без анализов[/url] - подробнее на нашем сайте [url=https://averena24.ru]averena24.ru[/url]
Личная [url=https://averena24.ru]медицинская книжка[/url] ([url=https://averena24.ru]санитарная книжка[/url]) - официальный документ строгой отчетности. В санитарной книжке отражаются все данные о результатах периодических осмотров, сдачи анализов и прививках, наличия инфекционных заболеваний, а также о прохождении курсов по гигиеническому воспитанию и аттестации.

ThomasArrek

14.08.2019 08:09


[url=https://moy-evroopt.ru/]игра удача в придачу[/url] - е плюс бай, карта е плюс

jonibe60

14.08.2019 08:24

Hot photo galleries blogs and pictures
http://porn.pimps.instasexyblog.com/?mackenzie

porn tube midget free japanese hardcore porn galleries free quaility porn porn star sinead free porn albino

skyreverybrutt

14.08.2019 08:45


[url=https://skyrevery.ru/airplanes/gulfstream-g550/]Частный самолет Gulfstream G550 (Гольфстрим 550)[/url] - подробнее на нашем сайте [url=https://skyrevery.ru]skyrevery.ru[/url]
[url=https://skyrevery.ru/]Аренда частного самолета[/url] с экипажем в компании SkyRevery – это выбор тех, кто ценит свое время и живет по своему расписанию!
Аренда частного самолета помогает экономить самый важный ресурс – время. Арендовав частный самолет, именно Вы решаете, когда и куда полетите. Для выполнения чартерных рейсов мы предлагаем частные самолеты иностранного производства, гарантирующие высокий уровень комфорта и безопасности полета. Внимательные бортпроводники и высокопрофессиональные пилоты сделают Ваш полет максимально приятным и удобным.
Когда Вам нужна [url=https://skyrevery.ru/]аренда самолета[/url] срочно, мы можем организовать для Вас вылет по готовности от 3 часов с момента подтверждения.

nathanielrc18

14.08.2019 10:58

Hot teen pics
http://chinosformen.tshirtwithmodel.instasexyblog.com/?kaila

dirty deniz porn de bella porn movie reality porn xxx 9 scene 1 girl turn lesbian porn video list of all porn tv

maxvr69

14.08.2019 11:15

New sexy website is available on the web
http://nobodyporn.xblognetwork.com/?violet

amature porn ebony is 300 gay porn free hot top porn videos indian porn videos for free anime monster porn series

HenrywoF

14.08.2019 13:00

go to the website https://www.affiliate-programs.biz/

DanielDacle

14.08.2019 13:01

банк заблокировал счет ип

[url=https://blokirovke-scheta.net/]узнать заблокированы ли счета[/url]

RodneyDip

14.08.2019 13:07

Продать мили аэрофлот

[url=http://prodam-aviamili.ru/]Продам мили аэрофлот[/url]

KiaLunty

14.08.2019 17:27

generic cafergot

Kennethral

14.08.2019 17:47

Welcome to OWS.MY - OWS 600 Syntholite SAE 15W-50 [url=http://www.ows.my/index.php?option=com_hikashop&ctrl=category&task=listing&cid=26&name=ows-600-syntholite-sae-]More info![/url]

barmkgedon

14.08.2019 22:14

Ñàìàðà
Ìîñõèìòîðã ìàãàçèí õèìè÷åñêèõ ðåàêòèâîâ
Êóíãóð
Èòàëèÿ Êàëüÿðè
÷òî âûâîäèò àëêîãîëü èç êðîâè
Íîâà-Çàãîðà
Àéîñ-Äîìåòèîñ
Âîëîñ
Òóðöèÿ Ñàíäæàêòåïå
Ìîñêâà Âîéêîâñêèé
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü
Ïóøêèíî
Ìöõåòà-Ìòèàíåòèÿ
Êàì÷àòñêèé êðàé
Áóé êóïèòü çàêëàäêó Cocaine Premium: Peru
Ìîíãîëèÿ
UAE
Ìàäàãàñêàð
Ìîñêâà Þæíîå Áóòîâî ÞÇÀÎ
Èøèìáàé
âåñû ïîðòàòèâíûå ýëåêòðîííûå êàðìàííûå êóïèòü
Ìîñêâà ÑÂÀÎ
Àëìà-Àòà Êàçàõñòàí
Íåôòåþãàíñê

barmkgedon

15.08.2019 01:25

Áóäæèááà
Êîâðîâ êóïèòü êðåê
Greece
Éåíà
Ïðîäàæà íàðêîòû
Ìîñòîëåñ
Áèðìèíãåì
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí
Ïèçà
Íîåìáåðÿí
Cameroon
Àêõèñàð
Albania
Êîõòëà-ßðâå
ãóáû ïîñëå íàñâàÿ ôîòî
Áàäàëîíà
Àëáàíèÿ
Êóïèòü Ãîâíèøêî Íîâîóçåíñê
ÎÀÅ Àáó-Äàáè
Òóðöèÿ Òàðñóñ
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Íèæíåì Íîâãîðîäå
Çàáàéêàëüñêèé êðàé
Ëèõòåíøòåéí
Êàçàõñòàí Àêòîáå

barmkgedon

15.08.2019 04:13

Íîâîòðîèöê
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Íîâîñèëå
Ãèðåñóí
Îìñêàÿ îáëàñòü
Ðåàãåíò â Ñëàíöå
Ôþðò
Ìàëüòà
Ðóñòàâè
Brazil
Ãðèíäåëüâàëüä
Êàçàõñòàí Òàðàç
Ìîñêâà Íîâîãèðååâî ÂÀÎ
Òóðöèÿ Ýñêèøåõèð
Áåðäñê
êàê ðàçáëîêèðîâàòü ðóñëèò
Âåêø¸
Athens
àëïðàçîëàì è àëêîãîëü îòçûâû
Êóðñêàÿ îáëàñòü
Ñåâëèåâî
ðîäèíà êîíîïëè
Íîðèëüñê
î. Ïàíãàí
Íèæíèé Íîâãîðîä

barmkgedon

15.08.2019 06:57

×èìèøëèÿ
Ìåòîäîí â Êàëÿçèíå
Belgrade
Àìóðñêàÿ îáëàñòü
êàê ìîæíî êóðèòü
Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü
×èàòóðà
Òóêóìñ
Ãîìåëü
Ãåðìàíèÿ Äóéñáóðã
Austria
Èíäèÿ
Ñîëíå÷íûé áåðåã
Ìîñêâà Öàðèöûíî ÞÀÎ
Êóïèòü Ìàðêè â Øàõòû
Íîðèäæ
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü
yung trappa mdma òåêñò
Ñàëåðíî
Øâåéöàðèÿ ÂÅÐÜÁÜÅ - VERBIER
òåñò íà õåëèêîáàêòåð â àïòåêå
Jamaica
Ìîñêâà ×åðòàíîâî Öåíòðàëüíîå ÞÀÎ
Ïåðìñêèé êðàé

pixelKax

15.08.2019 07:23

рюкзак с led экраном цена https://pixel-led-bag.ru/led-bag/chto-mozhno-ustanovit-na-led-ekran-ryukzaka/
[url=https://pixel-led-bag.ru/led-bag/led-ryukzak-s-pikselnym-displeem/]Рюкзак с LED-дисплеем PIXEL ONE — BLUE SKY голубой[/url]

Jméno:
E-mail:
Komentář:
« Zpět na seznam článků

PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz