Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod.

Jak na to: Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod. – Chybová hláška „Ordinální číslo 423 nebylo nalezeno v dynamicky propojované knihovně urlmon.dll“

OS: Windows XP

Důvod: Instalace více aktualizací včetně IE8.

 

Řešení předběžné:

Instalujte IE8 samostatně bez dalších aktualizací :-)

 

Řešení následné:

Přes správce úloh spusťte aplikaci „appwiz.cpl“, odinstalujte IE8 a restartujte. Po restartu samostatně provést aktualizaci na IE8 (ideálně předtím provést všechny ostatní aktualizace).

 

P.S.: appwiz.cpl se dá použít kdykoliv pro rychlé spuštění správce nainstalovaných programů :-)


Komentáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |

barmkgedon

14.08.2019 01:35

Èïð
Ñïàéñ â Äæàíêîéîñïàðèâàåòñÿ
Âàáêåíò
Áëàãîâåùåíñê
Çàêëàäêè ðåàãåíò â Ãóñèíîîç¸ðñêå
Ãåðìàíèÿ Ãàìáóðã
Àýðîïîðò
Ñî÷è
Òóðöèÿ Ñàìñóí
Áàðíàóë
Êóëüñàðû
Óôà
Èòàëèÿ Íåàïîëü
Æóêîâñêèé
ïî÷åìó ïîñëå ñíà õî÷åòñÿ ïèòü
Íÿçåïåòðîâñê
Âàëëåòòà
àëêîãîëü è äþôàñòîí ñîâìåñòèìîñòü
Ãàìáóðã
Japan
êàïñóëà ìàãàçèí ñïá â ýòàæàõ
Èíîçåìöåâî
Ñòðàñáóðã
Êåëüí

jordanio60

14.08.2019 03:44

Hot teen pics
http://alannapornstar.miyuhot.com/?anais

lady hokage porn emma watson toon porn free senior citizens hving serx porn jolie porn satr amateaur porn for free

Realtytredy

14.08.2019 04:01

Подобрал полезные блоги по недвижимости:
http://simoncsix25925.shotblogs.com
http://erickiynd58147.tblogz.com
http://ianujzo92592.blogkoo.com
http://reidmcrh603691.shotblogs.com
http://kupitzemelnyyuchastok30km.full-design.com

barbaravq18

14.08.2019 07:32

Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos
http://shemales.hotshemale.danexxx.com/?destiny

one testicle porn is amand bynes doing porn porn uncensored free compilation free zombie porn zzz retro vintage porn clips

averena24brutt

14.08.2019 07:46


[url=http://averena24.ru]медицинская книжка без анализов[/url] - подробнее на нашем сайте [url=https://averena24.ru]averena24.ru[/url]
Личная [url=https://averena24.ru]медицинская книжка[/url] ([url=https://averena24.ru]санитарная книжка[/url]) - официальный документ строгой отчетности. В санитарной книжке отражаются все данные о результатах периодических осмотров, сдачи анализов и прививках, наличия инфекционных заболеваний, а также о прохождении курсов по гигиеническому воспитанию и аттестации.

ThomasArrek

14.08.2019 08:09


[url=https://moy-evroopt.ru/]игра удача в придачу[/url] - е плюс бай, карта е плюс

jonibe60

14.08.2019 08:24

Hot photo galleries blogs and pictures
http://porn.pimps.instasexyblog.com/?mackenzie

porn tube midget free japanese hardcore porn galleries free quaility porn porn star sinead free porn albino

skyreverybrutt

14.08.2019 08:45


[url=https://skyrevery.ru/airplanes/gulfstream-g550/]Частный самолет Gulfstream G550 (Гольфстрим 550)[/url] - подробнее на нашем сайте [url=https://skyrevery.ru]skyrevery.ru[/url]
[url=https://skyrevery.ru/]Аренда частного самолета[/url] с экипажем в компании SkyRevery – это выбор тех, кто ценит свое время и живет по своему расписанию!
Аренда частного самолета помогает экономить самый важный ресурс – время. Арендовав частный самолет, именно Вы решаете, когда и куда полетите. Для выполнения чартерных рейсов мы предлагаем частные самолеты иностранного производства, гарантирующие высокий уровень комфорта и безопасности полета. Внимательные бортпроводники и высокопрофессиональные пилоты сделают Ваш полет максимально приятным и удобным.
Когда Вам нужна [url=https://skyrevery.ru/]аренда самолета[/url] срочно, мы можем организовать для Вас вылет по готовности от 3 часов с момента подтверждения.

nathanielrc18

14.08.2019 10:58

Hot teen pics
http://chinosformen.tshirtwithmodel.instasexyblog.com/?kaila

dirty deniz porn de bella porn movie reality porn xxx 9 scene 1 girl turn lesbian porn video list of all porn tv

maxvr69

14.08.2019 11:15

New sexy website is available on the web
http://nobodyporn.xblognetwork.com/?violet

amature porn ebony is 300 gay porn free hot top porn videos indian porn videos for free anime monster porn series

HenrywoF

14.08.2019 13:00

go to the website https://www.affiliate-programs.biz/

DanielDacle

14.08.2019 13:01

банк заблокировал счет ип

[url=https://blokirovke-scheta.net/]узнать заблокированы ли счета[/url]

RodneyDip

14.08.2019 13:07

Продать мили аэрофлот

[url=http://prodam-aviamili.ru/]Продам мили аэрофлот[/url]

KiaLunty

14.08.2019 17:27

generic cafergot

Kennethral

14.08.2019 17:47

Welcome to OWS.MY - OWS 600 Syntholite SAE 15W-50 [url=http://www.ows.my/index.php?option=com_hikashop&ctrl=category&task=listing&cid=26&name=ows-600-syntholite-sae-]More info![/url]

barmkgedon

14.08.2019 22:14

Ñàìàðà
Ìîñõèìòîðã ìàãàçèí õèìè÷åñêèõ ðåàêòèâîâ
Êóíãóð
Èòàëèÿ Êàëüÿðè
÷òî âûâîäèò àëêîãîëü èç êðîâè
Íîâà-Çàãîðà
Àéîñ-Äîìåòèîñ
Âîëîñ
Òóðöèÿ Ñàíäæàêòåïå
Ìîñêâà Âîéêîâñêèé
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü
Ïóøêèíî
Ìöõåòà-Ìòèàíåòèÿ
Êàì÷àòñêèé êðàé
Áóé êóïèòü çàêëàäêó Cocaine Premium: Peru
Ìîíãîëèÿ
UAE
Ìàäàãàñêàð
Ìîñêâà Þæíîå Áóòîâî ÞÇÀÎ
Èøèìáàé
âåñû ïîðòàòèâíûå ýëåêòðîííûå êàðìàííûå êóïèòü
Ìîñêâà ÑÂÀÎ
Àëìà-Àòà Êàçàõñòàí
Íåôòåþãàíñê

barmkgedon

15.08.2019 01:25

Áóäæèááà
Êîâðîâ êóïèòü êðåê
Greece
Éåíà
Ïðîäàæà íàðêîòû
Ìîñòîëåñ
Áèðìèíãåì
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí
Ïèçà
Íîåìáåðÿí
Cameroon
Àêõèñàð
Albania
Êîõòëà-ßðâå
ãóáû ïîñëå íàñâàÿ ôîòî
Áàäàëîíà
Àëáàíèÿ
Êóïèòü Ãîâíèøêî Íîâîóçåíñê
ÎÀÅ Àáó-Äàáè
Òóðöèÿ Òàðñóñ
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Íèæíåì Íîâãîðîäå
Çàáàéêàëüñêèé êðàé
Ëèõòåíøòåéí
Êàçàõñòàí Àêòîáå

barmkgedon

15.08.2019 04:13

Íîâîòðîèöê
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Íîâîñèëå
Ãèðåñóí
Îìñêàÿ îáëàñòü
Ðåàãåíò â Ñëàíöå
Ôþðò
Ìàëüòà
Ðóñòàâè
Brazil
Ãðèíäåëüâàëüä
Êàçàõñòàí Òàðàç
Ìîñêâà Íîâîãèðååâî ÂÀÎ
Òóðöèÿ Ýñêèøåõèð
Áåðäñê
êàê ðàçáëîêèðîâàòü ðóñëèò
Âåêø¸
Athens
àëïðàçîëàì è àëêîãîëü îòçûâû
Êóðñêàÿ îáëàñòü
Ñåâëèåâî
ðîäèíà êîíîïëè
Íîðèëüñê
î. Ïàíãàí
Íèæíèé Íîâãîðîä

barmkgedon

15.08.2019 06:57

×èìèøëèÿ
Ìåòîäîí â Êàëÿçèíå
Belgrade
Àìóðñêàÿ îáëàñòü
êàê ìîæíî êóðèòü
Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü
×èàòóðà
Òóêóìñ
Ãîìåëü
Ãåðìàíèÿ Äóéñáóðã
Austria
Èíäèÿ
Ñîëíå÷íûé áåðåã
Ìîñêâà Öàðèöûíî ÞÀÎ
Êóïèòü Ìàðêè â Øàõòû
Íîðèäæ
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü
yung trappa mdma òåêñò
Ñàëåðíî
Øâåéöàðèÿ ÂÅÐÜÁÜÅ - VERBIER
òåñò íà õåëèêîáàêòåð â àïòåêå
Jamaica
Ìîñêâà ×åðòàíîâî Öåíòðàëüíîå ÞÀÎ
Ïåðìñêèé êðàé

pixelKax

15.08.2019 07:23

рюкзак с led экраном цена https://pixel-led-bag.ru/led-bag/chto-mozhno-ustanovit-na-led-ekran-ryukzaka/
[url=https://pixel-led-bag.ru/led-bag/led-ryukzak-s-pikselnym-displeem/]Рюкзак с LED-дисплеем PIXEL ONE — BLUE SKY голубой[/url]

Jméno:
E-mail:
Komentář:
« Zpět na seznam článků

PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz