Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod.

Jak na to: Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod. – Chybová hláška „Ordinální číslo 423 nebylo nalezeno v dynamicky propojované knihovně urlmon.dll“

OS: Windows XP

Důvod: Instalace více aktualizací včetně IE8.

 

Řešení předběžné:

Instalujte IE8 samostatně bez dalších aktualizací :-)

 

Řešení následné:

Přes správce úloh spusťte aplikaci „appwiz.cpl“, odinstalujte IE8 a restartujte. Po restartu samostatně provést aktualizaci na IE8 (ideálně předtím provést všechny ostatní aktualizace).

 

P.S.: appwiz.cpl se dá použít kdykoliv pro rychlé spuštění správce nainstalovaných programů :-)


Komentáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |

Mildames

24.08.2019 18:04


[url=https://is.gd/1WLOEp]Праститутки Москвы[/url]

XWPaul

24.08.2019 18:06

Если вы ищете, где купить [url=https://www.one-meb.ru/ofisnaja-mebel-moskva/ofisnye-stellazhi-kupit.html]офисные стеллажи[/url] по лучшим ценам с доставкой по России, то вам нужен - Интернет-магазин офисной мебели Стильный Офис. Гарантия до 5 лет на весь ассортимент. Скидки до конца месяца!

barmkgedon

24.08.2019 18:16

Çàêëàäêè êîêàèí â Ðåóòîâå
Êóïèòü Ñêîðîñòü Êðàñíîñëîáîäñê
Êóïèòü Ñêîðîñòü ×åðíóøêà
Telegram Stickers Äæåê Âîðîáåé
Êóïèòü Ãåðèê ßëóòîðîâñê
Ñê ìóêà ïåðìü
Êóïèòü òðàìàäîë â Ìöåíñê
òîëñòîâêà ñ êîíîïëåé
Ãàøèø â Øàõòå
Çàêëàäêè ñïàéñ â Ðÿçàíè
Ìöåíñê êóïèòü çàêëàäêó Êîêàèí
íþõàþò ëè ìåòàäîí
êóïèòü òàíêåð
ïðîìåäîë ÷åì çàìåíèòü
proxy org çåðêàëî
Êóïèòü ðîññûïü â Êðàñíîäàðå
ñèãàðåòû ÷åðíàÿ ïà÷êà
èç ÷åãî ñîñòîèò òàáàê
áðîñàþ êóðèòü áîëèò ãîëîâà ÷òî äåëàòü
êàê áðîñèòü êóðèòü ïîñëå 30 ëåò êóðåíèÿ
Îòðàâëåíèå ìóõîìîðîì
áàëüçàì ïàðíå êàê óïîòðåáëÿòü
Êóïèòü çàêëàäêè êðèñòàëû â Àëåêñèíå
õîðîøàÿ ïîïûòêà òîâàðèù ìàéîð

barmkgedon

24.08.2019 21:07

Ðîññûïü â Àïàòèòå
Êóïèòü Ãåðòðóäà Ìàðèèíñêèé Ïîñàä
Êóïèòü Ãåðû÷ Ñòàðàÿ Êóïàâíà
Êóïèòü Àíàøó Áèêèí
Òîáîëüñê êóïèòü MDMA Crystal [Import]
íåîòëîæíàÿ ïîìîùü ïðè îòðàâëåíèè àìôåòàìèíàìè
êóïèòü ëñä åêàòåðèíáóðã
ýëåêòðîííûé ñèãàðåòû êóïèòü ìîñêâà öåíà
êàê ñ òåëåôîíà çàéòè íà çàïðåùåííûé ñàéò
Øèëêà êóïèòü çàêëàäêó Ëèðèêà 300ìã (Ïðåãàáàëèí)
èíòèìñèòè com â îáõîä áëîêèðîâêè
íàðêîëîã êèíåøìà
âðåäèò ëè ïèâî ïå÷åíè
ãàøèø ñïîñîáû
ïå÷åíü ïèâî
áûñòðîäåéñòâóþùåå ñíîòâîðíîå áåç ðåöåïòîâ äëÿ êðåïêîãî ñíà
ÏÎÄÎÁÐÀÒÜ ÍÎÌÅÐ:
òàíäåð x ñíþñ
Êîíòðîëü êóðüåðîâ ñ GPS | ÃäåÌîè
íàðêîòèê ôåí
ôèëüòðû äëÿ ñàìîêðóòîê ocb
ëå÷åíèå àëêîãîëèçìà ïî äîâæåíêî
Èç ÷åãî äåëàþò áóòèðàò
Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü êóïèòü çàêëàäêó Cocaine MQ

adograNic

24.08.2019 22:14

Плодовый питомник “Саженцы” предлагает огромный ассортимент саженцев на любой вкус. В разделе каталога можете заказать саженцы любых плодовых растений с доставкой курьером. Квалифицированные, опытные сотрудники фирмы следят за актуальностью ассортимента и ценами для того, чтобы каждый получил возможность приобрести продукцию на выгодных условиях. Фирма располагает собственным питомником растений. Это и дает возможность гарантировать непревзойденное качество саженцев, семян, а заодно и удерживать цены на среднем уровне.

Вот несколько причин, почему выгодно сотрудничать с sadograd.ru: всегда приемлемые цены; представлены лучшие сорта плодово-ягодных растений; можно осуществить приобретение оптовых, розничным покупателям; совершать покупки приятно, удобно и выгодно, потому как к вашим услугам различные формы оплаты, доставки; быстрое оформление заявки; огромный ассортимент саженцев;

Продукцию можно отсортировать по характеристикам, а также цене. Интересует саженцы яблони сорта ? Обращайтесь за покупкой в интернет-магазин http://sadograd.ru/ , который радует условиями покупки.

Impeby

24.08.2019 22:25

buy generic cialis buy cialis online buy viagra online loans with bad credit cialis

marilynem69

24.08.2019 23:17

Hot galleries, daily updated collections
http://lesbian.ass.bloglag.com/?aubrie

bbw feww porn disney channal porn free black streaming porn fat stuff porn masturbate porn

Nancyspire

24.08.2019 23:38

Hi.
I Alika.
Looking for a guy to meet. I will come to your area or meet me. I live in the next doorway.
Watch here

barmkgedon

25.08.2019 00:01

Êóïèòü êóðèòåëüíûå ìèêñû Àíèâà
Êóïèòü MDMA Æåì
ñîñòàâ íàñâàéò
êàê ðàçîãðåòü êàëüÿí
Òîìñêàÿ îáëàñòü êóïèòü çàêëàäêó Øèøêè HQ ÀÊ47
Çàêàæè äåø¸âûå ñèãàðåòû îïòîì
ëþáûå ñàéòû
Êóïèòü Ãåðòðóäà Ïëàñò
Ãàøèø â àññîðòèìåíòå â ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü
äîìàøíÿÿ ìàðèõóàíà
îáûñê ìàðèõóàíà
ïðèçíàêè óïîòðåáëåíèÿ ïñèõîñòèìóëÿòîðîâ
óïîòðåáëåíèå ïàâ ÷òî ýòî òàêîå
ìèêñ àìôåòàìèíà
ñêîëüêî ãðàììîâ êîíîïëè â êîðîáêå
euroshisha apache
Êóïèòü Êîêàèí Áåëîâî
Êóïèòü ñîëü â Áåëîì
ïàðåíü ïüåò ÷òî äåëàòü
ðàçíîöâåòíûå ñèãàðåòû íàçâàíèå
Êóðãàíèíñê
âûëå÷èòü îò àëêîãîëèçìà áåç âåäîìà áîëüíîãî
ðàê îò ñíþñà
æèäêîñòü ïîïàäàåò â ðîò

barmkgedon

25.08.2019 00:01

ñèãàðåòû ñ õîðîøèì ôèëüòðîì
êëèðîìàéçåð äëÿ ýëåêòðîííûõ ñèãàðåò
Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Êàòàéñêå
÷åì ðàçáàâèòü ñïèðò äëÿ ïèòüÿ
Çàêëàäêè ìàðêè â Êðàñíîì Ñåëî
Îíëàéí ãðóïïû Àíîíèìíûõ Íàðêîìàíîâ: Zoom, Skype
âèï äîñóã ñïá
âëèÿíèå àëêîãîëÿ íà ïèùåâàðèòåëüíóþ ñèñòåìó
rutracker îáîéòè
Ôåíàçåïàì ñ ãåðîèíîì
Ëèãàëüíûå ïîðîøêè â íèæíåì íîâãîðîäå
Ëàáîðàòîðèÿ îâîùíûõ êóëüòóð ÑèáÍÈÈÐÑ
íàðêîòè÷åñêèå ïñèõîñòèìóëÿòîðû
âûïóñêàþò ëè ñèãàðåòû ìàêñèì ïðåìèóì
ñíîòâîðíîå äëÿ àëêîãîëèêà
ìàãàçèí òàáàêîâ äëÿ êàëüÿíà â ìîñêâå
Planet bitcoin
12 øàãîâ êëèíèêà
êóïèòü ýêñòàçè öåíà
÷åðåç êàêîå âðåìÿ âûâîäèòñÿ íèêîòèí èç îðãàíèçìà
äîâæåíêî ìîñêâà
ðåàáèëèòàöèÿ ïðè àëêîãîëèçìå
Ãåðîèí â Åéñêå
Çàêëàäêè ñïàéñ â Êóäûìêàðå

quickchainToima

25.08.2019 00:28

Grow your bitcoins by 10% per 2 days.
Profit comes to your btc wallet automatically.

Try https://quickchain.cc
it takes 2 minutes only and let your btc works for you!

Guaranteed by the blockchain technology!

Calvinbut

25.08.2019 01:41

Higher-level сhildrens porno clips PTHC CP

http://freetexthost.com/sd41adw1k1

freetexthost.com/sd41adw1k1

http://gg.gg/exgfv

gg.gg/exgfv

Mildames

25.08.2019 02:06


[url=https://is.gd/1WLOEp]Большие жопы[/url]

esomaJef

25.08.2019 02:25

buy viagra buy cialis online buy generic cialis online buy generic viagra online buy viagra online

barmkgedon

25.08.2019 02:46

Êóïèòü áîøêè â Ñîðòàâàëà
ñêîëüêî íóæíî âðåìåíè ÷òîáû íå ïîêàçàë àëêîòåñòåð
ñïèðòíûå íàïèòêè ïî êðåïîñòè
Êóïèòü Ïëàí Íîâàÿ Ëÿëÿ
êóïèòü êðèñòàëëû ìåíòîëà
ýëåêòðîïëèòêà äëÿ óãëÿ äëÿ êàëüÿíà
êîãäà öâåòåò ìàê
Êîêàèí ïåðâûé
íà ïåðâîì ýòàïå ëå÷åíèÿ
Ïðèãîòîâëåíèå ñïèäîâ
àëêîãîëü ïåðåä òàòóàæåì áðîâåé
ïîãëîòèòåëü çàïàõà äëÿ äîìà
êóïèòü ïëþøêè äëÿ êóðåíèÿ
Âåëüñê êóïèòü êîêñ
Çàêëàäêè ìàðêè â Êóðãàíèíñêå
hjvfy c rjrfbyjv
êàêèå ýôôåêòû îò íàñâàÿ
íàðêîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà â ñåâàñòîïîëå
æèæà äëÿ âåéïà êàêàÿ ëó÷øå
Êóïèòü çàêëàäêè íàðêîòèêè â Îáíèíñêå
êðîêîäèë íàðêîòèê äåéñòâèå
ñòðóéíûå òåñòû íà áåðåìåííîñòü öåíà â ðóáëÿõ
Õàéíàâêà êóïèòü Ãåðîèí
Äîá 6

barmkgedon

25.08.2019 05:30

Êóïèòü Ãàðèê Ìàðèèíñêèé Ïîñàä
Ïåðìü êóïèòü Ñêîðîñòü a-pvp
ìåôåäðîí âèäû óïîòðåáëåíèÿ
Ìåòàäîí â Êèðèëëå
Êóïèòü Èíåé Ëåíèíñê
äîìàøíåå âèñêè
ïîëíûé êîìïëåêò êàëüÿíà
ãàéâàíü êóïèòü ñïá
Ïàðàöåòàìîë èç ÷åãî ñäåëàí
Êóïèòü õàíêà Êîíäðîâî
Spaces spaces
àçàðòíûå èãðû çàâèñèìîñòü
Êóïèòü çàêëàäêè â Ëûñêîâå
ïðîãðàììà íàñòðîéêè àíòåííû ìîäåìà
íàðêîòèê ñîëü îùóùåíèÿ
íèêîòèíêà ïîëüçà è âðåä
Çàêëàäêè â Ìàéñêîì
Çàêëàäêè ìåòàäîí â Íûòâå
Ðåàêòèâ äëÿ àìàëüãàìû
Êóïèòü Áîøêè Íîãèíñê
Çàêëàäêè ãàøèø â Âîðîíåæ-45
àëêîãîëèçì âèäû
Êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â Ïëàñòå
Æåëåçíîâîäñê êóïèòü Êîêàèí MQ

AntoniooGlave

25.08.2019 07:14

Данный интернет ресурс специализируется на продаже шапок, камуфляжных костюмов, зимних курток, а также экипировки и сопутствующих товаров для всех родов войск по доступным, выгодным ценам.такой вот
Армеец поможет подобрать качественную, индивидуальную военную одежду и для курсантов, и студентов военных кафедр, охотников и рыболовов, любителей активного отдыха и военных игр, любителей стиля милитари.
Кроме товаров отечественного производителя, магазин военторг предоставляет Вашему вниманию оригинальную форму и экипировку стран НАТО.

barmkgedon

25.08.2019 08:11

ÿïîíñêèå ãëàçíûå êàïëè ñ âèòàìèíàìè
êàêèå íàïèòêè ìîæíî ïèòü ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå
ìîæíî ëè ïèòü
Ëåãàëüíûå Ìèêñû Èæåâñê
èçãîòîâèòü íàðêîòèêè
Çàêëàäêè íàðêîòèêè â Àáäóëèíå
òðàìàë îáåçáîëèâàþùåå
Êàê ïîéìàòü çàêëàä÷èêà
àëüôà ïâï ôîðóì
Ñïàéñ ðîññûïü â Íåôòåãîðñêå
áîëåçíü íîã ó êóðèëüùèêîâ
òðóáêà êåðàìè÷åñêàÿ êóïèòü
ïâ îíëàéí îðã
Àëáåíà êóïèòü çàêëàäêó Ãàøèø [Euro Cube]
äîñòóï ê òîððåíòàì çàáëîêèðîâàííûì
zaklad biz
ìàãàçèí øèøêèí ñåìåíà
ðóñäîñóã êàê âîéòè íà ñàéò
Êóïèòü Ìåòàìôåòàìèí â Ñïàññê-ðÿçàíñêîì
Ñåâàñòîïîëü êóïèòü Ãàøèø [AB]
Ìîñêâà Ìàðüèíà ðîùà êóïèòü LSD-25 (HQ) 250ìêã
ñìåíà ðîëåé â ñåìüå
êàê ïîõóäåòü êîãäà áðîñèë êóðèòü
çåðêàëî ôðèðóòîð ìè

TylerfLoda

25.08.2019 08:46

Essay Writing Service - EssayErudite.com

Our [url=https://essayerudite.com]essay writing service[/url] provides a full-scale writing assistance accessible online 24/7.
Apart from many other writing companies, we are rather picky when forming a professional staff of experts.
Moreover, we try to make our every customer feel safe and pleased with the service.

essay writing service

Essay Writing Service - https://essayerudite.com

[url=https://essayerudite.com/best-essay-writing-service/]best essay writing website[/url]
[url=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/]college paper writers[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-essay/]write essays[/url]
[url=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/]master thesis writing service[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-essay/]write my essay online[/url]
[url=https://essayerudite.com/buy-essays-online/]buy essays cheap[/url]
[url=https://essayerudite.com/cheap-essay-writing-service/]cheapest essay writing service[/url]
[url=https://essayerudite.com/college-essay-help/]help writing college essay[/url]
[url=https://essayerudite.com/do-my-homework/]homework helper[/url]
[url=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/]college paper writing[/url]
[url=https://essayerudite.com/do-my-homework/]do my homework[/url]
[url=https://essayerudite.com/buy-essay/]buy essay[/url]
[url=https://essayerudite.com/do-my-homework/]homework help[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-research-paper/]write a research paper for me[/url]
[url=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/]affordable paper writing service[/url]
[url=https://essayerudite.com/buy-essay/]buy essay online[/url]

Lucaspit

25.08.2019 09:42

SPECIAL OFFER !!!

[url=http://tiny.cc/z62lbz]buy viagra[/url] online no prescription

LINK ---> http://tiny.cc/z62lbz

Jméno:
E-mail:
Komentář:
« Zpět na seznam článků

PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz